දශක තුනක් සහ යාත්‍රා කිරීම ශක්තිමත්: සිම්බෙක්ස් -2023 ඉන්දියාව සහ සිංගප්පූරුව අතර නාවික විශිෂ්ඨත්වය නැංගුරම් දමයි
දශක තුනක් සහ යාත්‍රා කිරීම ශක්තිමත්: සිම්බෙක්ස් -2023 ඉන්දියාව සහ සිංගප්පූරුව අතර නාවික විශිෂ්ඨත්වය නැංගුරම් දමයි
ඉන්දු පැසිෆික් කලාපයේ වර්ධනය වන භූ දේශපාලනික වැදගත්කමත් සමඟ ඉන්දියාව සහ සිංගප්පූරුව අතර ස්ථාවර හවුල්කාරිත්වය වඩාත් අත්‍යවශ්‍ය වේ.