ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපතිත්වය:පළමු බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමට පෙබරවාරි 5-7 දක්වා බෙංගාලෝරුහීදී පැවැත්වේ.
ඉන්දියාවේ ජී-20 සභාපතිත්වය:පළමු බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමට පෙබරවාරි 5-7 දක්වා බෙංගාලෝරුහීදී පැවැත්වේ.
බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය පිළිබඳ තුන්දින ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී, සහභාගිවන්නන් බලශක්ති සුරක්ෂිතභාවය, අනාගතය සඳහා ඉන්ධන සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධ ගැටළු සාකච්ඡා කරනු ඇත.