දකුණු ආසියානු අසල්වැසියන් අතර සම්බන්ධතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉන්දියාව සහ යුරෝපා සංගමය සහයෝගීව කටයුතු කරයි
දකුණු ආසියානු අසල්වැසියන් අතර සම්බන්ධතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉන්දියාව සහ යුරෝපා සංගමය සහයෝගීව කටයුතු කරයි
වඩා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් වෙළඳාම ඉහළ නැංවීමට, වැඩි ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට මෙන්ම ව්‍යාපාර ගනුදෙනු පිරිවැය සහ කාලය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.