අගමැති මෝදිගේ 'මන් කී බාත්': අසමසම ජයග්‍රහණ සහ ඉන්දියාවේ ප්‍රගතිය සඳහා අධිෂ්ඨානශීලී කැපවීමේ වසරක්
අගමැති මෝදිගේ 'මන් කී බාත්': අසමසම ජයග්‍රහණ සහ ඉන්දියාවේ ප්‍රගතිය සඳහා අධිෂ්ඨානශීලී කැපවීමේ වසරක්
අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි වසර “අසීමිත ජයග්‍රහණ” වලින් එකක් ලෙස විස්තර කරයි.