ජර්මානු විදේශ අමාත්‍ය බෙයර්බොක් ඉන්දීය මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණෙයි.
ජර්මානු විදේශ අමාත්‍ය බෙයර්බොක් ඉන්දීය මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණෙයි.
ඉන්දියාවේ මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව ජර්මානු නියෝජිත පිරිස දැනුවත් කර ඇත.