ශ්‍රී ලාංකීය සිවිල් සේවකයින් සඳහා 2වන ධාරිතාව ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන මුසුරිහිදී ආරම්භ වේ.
ශ්‍රී ලාංකීය සිවිල් සේවකයින් සඳහා 2වන ධාරිතාව ගොඩනැගීමේ වැඩසටහන මුසුරිහිදී ආරම්භ වේ.
මෙම වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ සිවිල් නිලධාරීන් 40 දෙනෙකු සහභාගී වේ.