ආර්ථික අර්බුදයේදී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වාසවන්තම අසල්වැසියා ලෙස ඉස්මතු වේ
ආර්ථික අර්බුදයේදී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වාසවන්තම අසල්වැසියා ලෙස ඉස්මතු වේ
ඉන්දියාව විසින් 2022 ජනවාරියේ සිට රුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයට මුහුණ දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 4 ක ණය, හුවමාරු සහ ආධාර ලබා දී ඇත.