ඉන්දියාවේ 2023 විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය:2030 වන විට අපනයන ඩොලර් ට්‍රිලියන 2 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි.
ඉන්දියාවේ 2023 විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය:2030 වන විට අපනයන ඩොලර් ට්‍රිලියන 2 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරයි.
මේ වසරේ ඉන්දියාවේ සමස්ත අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 760 ඉක්මවා යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.