ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් වොෂින්ටන් ඩීසී හිදී  ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් බ්ලින්කන් හමුවෙයි.
ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් වොෂින්ටන් ඩීසී හිදී ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් බ්ලින්කන් හමුවෙයි.
ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් සහ රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි බ්ලින්කන් ගෝලීය සහ කලාපීය ගැටළු සම්බන්ධයෙන් එක්ව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ