ඉන්දියාව, නෙදර්ලන්තය ජලය, කෘෂිකර්මාන්තය සහ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරයි.
ඉන්දියාව, නෙදර්ලන්තය ජලය, කෘෂිකර්මාන්තය සහ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරයි.
අනාගත විභවය සහයෝගීතා ගවේෂණය සඳහා යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීමට දෙරට තීරණය කර ඇත