ඉන්දියාව සහ ඊශ්‍රායලය එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ බහුපාර්ශ්වික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දෙවන වටයේ සංවාදයක් පවත්වයි.
ඉන්දියාව සහ ඊශ්‍රායලය එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ බහුපාර්ශ්වික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දෙවන වටයේ සංවාදයක් පවත්වයි.
ඉන්දියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ ඉලක්ක පිළිබඳව ඉන්දීය නියෝජිත පිරිස ඊශ්‍රායල පාර්ශ්වය ඇමතීය මැදපෙරදිග තත්ත්වය ඇතුළු බහුපාර්ශ්වික අභියෝග සහ අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුවක් දක්වන තේමා ආමන්ත්‍රණය කරන බහුපාර්ශ්වික ඉන්දියා සහ ඊශ්‍රායල සාකච්ඡා සදුදා පැවැත්විණ.
India’s diplomatic offensive against China
India’s diplomatic offensive against China
‘Quad is not Asian NATO’: EAM Jaishankar
‘Quad is not Asian NATO’: EAM Jaishankar