ව්‍යාපාරික සංවාදයන් හා ස්වයං අනාගතය ඇරඹුන් දෙකම වේගයෙන් එක් කළ නොහැකි කලාවක් සහිත සම්පූර්ණ ගිවිසුම් අතුලත් කළ විෂයට ආවරණය කරයි.
තරුව සහ ස්වාධීනයට ව්‍යාපාර වෙත එක් වූ ඉන්දියාව-UAE කහම Sri Lanka දෙසැම්බර් 2024 වෙත සමර්ප කිරීම සදහා, විනාශය නව ගමනක් මත කටයුතු කිරීම සඳහා එක් ඔක්තෝම්බර් මාර්තු ප්‍රධාන රජය සැසියෙන් (පෙබරවාරි 1, 2024) විනාශය ක්‍රියාක කරමින් ඉඩම් නිමාන එක-ව්‍යාපාර සම්පත් කිරීම් (BIT) මම තිබුනු බව ද ප්‍රකාශයයි. 
 
ක්‍රියාවලිත් එක්වන්නේ, බිලටරියෙන්, විදෙස් නිවාසය සහිත ක්‍රියාකරුවන්, විනාශය උසස් ලබා ගැනීමේ ආරම්භය සිදු කිරීමෙනි, නියමිත මෙම ඉඩම් නිමාන හැදුනුමෙන් වෙන් කරයි, ෇සුරුම් නිදහස් සැලැස්වෙමු. 
 
BIT පහතින් සඳහන් ක්‍රියාවලිත් ආකාරය වෙනුවට ගැඳීමේ අවහිර පත්කරයි, විශේෂාංග ප්‍රධාන පරාගමක් ආරම්භ කිරීමේ දරුවන් ලෙස මිලියනය, ක්‍රියාකාරී නිවාසයේ කෙහෙසිකරුණු සඳහා හොඳ බයිතුත්වය තිබේ යයි කියයි. මෙම නියමිත ආකාරය, ඉඩම නිමාන සඳහා, තවමත්, ක්‍රියාකාරී ඉඩම් නිලයේ වැඩියෙන් උත්සාහ කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය තිබීමට හා වැඩියෙන් ශ්‍රවණය කිරීමට උපකාර.


BIT සාමානය  දෙසැම්බර් 2024 සීමාවේ ස්ථාපිත වෙයිද ඉන්දියාව සහ UAE ආදී ව්‍යාපාර සාධනාත්මක යෙදී සිටී. ඇක්ටා බීම්, Trade හා Foreign ඉඩම් Economic (FDI)