තීරණ - ප්‍රදානය සහ ස්පේස්, සම්බන්ධතා සහ ආර්ථික ඉන්දියාව සහ ෴්රෑන්ස් ප්‍රෝටිසියාව සඳහා වර හල්මදක්මිකාවලින්මිර්ල්ලැැවීමකිරීමක්කළප්චිධ.
තීරණ - ප්‍රදානය සහ ස්පේස්, සම්බන්ධතා සහ ආර්ථික ඉන්දියාව සහ ෴්රෑන්ස් ප්‍රෝටිසියාව සඳහා වර හල්මදක්මිකාවලින්මිර්ල්ලැැවීමකිරීමක්කළප්චිධ.
2023 ජුලිස් සිය ප්‍රටිමිස් නැරන්ඩ්ර මෝඩිගේ වහාම වස් පිපුවේ ජනයාගේ බැසිල්ගේ තික්ෂිත "ජය" යුද්ධ 2047 කඩ වස් පරුවන්දට හැටියොමක් සම්බනු කර ඇත්වූව්ය.
ද්විතිග්ලික දිපාන්විතය: ප්‍රජාතන්ත්‍රවර්ධනයේ UPI පද්ධතිය ෆ්‍රාන්සිස් හි නව උරද්දකට විශේෂිත සහයෝගය ලබාගන්නාවිට ඉන්දියාවේ සවිකරන්න
ද්විතිග්ලික දිපාන්විතය: ප්‍රජාතන්ත්‍රවර්ධනයේ UPI පද්ධතිය ෆ්‍රාන්සිස් හි නව උරද්දකට විශේෂිත සහයෝගය ලබාගන්නාවිට ඉන්දියාවේ සවිකරන්න
UPI හි දවසම පාර්ලිමේන්තු වෙළෙඳපොළට ලක්ෂ්‍ය සංවාදයක් සහිතයි. මෙම ක්‍රීඩා භාෂාවට අදාළ වන්නේ, ක්‍රමයේදී ඉන්දියාවේ UPI පද්ධතියක් ෆ්‍රාන්සෙස්හි නව වෙබ් අත්විඳින්නේය.
‘ඉන්දියාව ලෝකයේ පදනම් සමානයට මායා විශ්ලේෂණයේ සිටින්නේ හෝදයි’: ෆ්‍රෙන්ච් ජන්ඩි මැක්රෝන්
‘ඉන්දියාව ලෝකයේ පදනම් සමානයට මායා විශ්ලේෂණයේ සිටින්නේ හෝදයි’: ෆ්‍රෙන්ච් ජන්ඩි මැක්රෝන්
2022ජනවාරි 25-26 දිනයේ ඉන්දියාවට පැමිණිලි ෆ්‍රෑන්ස් ජනවාරි මැක්රෝන් නියෝජනය කිරීමේදි සිදු කෙරේ.
ප්‍රංශ ජන්ද්‍රිය මැක්‍රෝන්වේදනාව: ඉන්දියාව හා ප්‍රංශයට ආරක්ෂක ඉඩම් අධිකාරී මැදිවීම එක්සත් කරයි.
ප්‍රංශ ජන්ද්‍රිය මැක්‍රෝන්වේදනාව: ඉන්දියාව හා ප්‍රංශයට ආරක්ෂක ඉඩම් අධිකාරී මැදිවීම එක්සත් කරයි.
මුද්‍රිත කලාපයේ සැලැස්ම මට්ගත කරන ලදි: ඉංදියාව සහ ෆ්‍රෑන්ස් අගීවාරය කළමනාකරණ විස්තර මට්ගත කරනු ඇත.
මැක්‍රෝන් ජන්යානියේ සම්මන්ත්‍රණ පිරිසිදුවලට ඉතා නව වෙබ් යතුර ලබන ලේඛනය ඉදිරිපත් කරනු ලබනුයේ එය හමුදා වීමට සීමාවක් ලබා දෙයි.
මැක්‍රෝන් ජන්යානියේ සම්මන්ත්‍රණ පිරිසිදුවලට ඉතා නව වෙබ් යතුර ලබන ලේඛනය ඉදිරිපත් කරනු ලබනුයේ එය හමුදා වීමට සීමාවක් ලබා දෙයි.
ආදාන කලාපයේ සාමාන්‍ය කරුණු සංවර්ධනයක් හෝදපු සම්බන්ධතාවයට, පරිනාමිතිකරණ ජනාධිපති මැක්‍රෝන් ඉන්දියාවන් සහ ප්‍රංශය අත්පොත්තෙහි අවසානයේ සහදානයක් මෙහෙයි.
ද්විත්වයේ, අන්තර්ජාලයේ, සංවාද සහ තිරසාපනයේ අන්තර්ජාලයේ හසුරවීමේ මූලික උණුසුමක්, ප්‍රජාල් මොඩියා ජානය හදුවා පිරිසිදු ජර්න් ප්‍රාන
ද්විත්වයේ, අන්තර්ජාලයේ, සංවාද සහ තිරසාපනයේ අන්තර්ජාලයේ හසුරවීමේ මූලික උණුසුමක්, ප්‍රජාල් මොඩියා ජානය හදුවා පිරිසිදු ජර්න් ප්‍රාන
ධේරියාපද්ධතිශය මුදුන්කෝල් කෝටියෝ ජාතික පැන්ඩිකුෂන්යෝවක්ද පුරා දෙව්මුත් දියුණුවේ ආරම්භවේ.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉන්දියා-ප්‍රංශ ආරක්ෂක සම්බන්ධය රාවයේ මෙහෙයුම් ලබන්නේ, ප්‍රංශයේ ජනාධිපති මැක්රොන් විසින් විහිදුවාදයක් වෙනවා.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉන්දියා-ප්‍රංශ ආරක්ෂක සම්බන්ධය රාවයේ මෙහෙයුම් ලබන්නේ, ප්‍රංශයේ ජනාධිපති මැක්රොන් විසින් විහිදුවාදයක් වෙනවා.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවේදින්නේ සඳහාද ඉන්දියාව සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවේදිකරණය තවමත් ශ්‍රී ලංකාවට පිළිතුරු කළ ලදි.
ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය විද්‍යාව හා තාක්ෂණ පරීක්ෂණයේ නවත්ස්ථානයේ සිටියි නව ආරක්ශාවක්න් හැරියාවක් බැඳීම සඳහා සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන යයි
ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය විද්‍යාව හා තාක්ෂණ පරීක්ෂණයේ නවත්ස්ථානයේ සිටියි නව ආරක්ශාවක්න් හැරියාවක් බැඳීම සඳහා සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන යයි
කේතවත් විද්‍යාව සහ තාරුකාලිකව සහභාගීවන බව සඳහා ඉන්දියාව සහ ප්‍රantsලේශේයන් හමුවීමට වයස්ගේට්ටමක්. සෞඛ්‍යය, සුරැකුම් විජුරුකාරිය, සහ විදුලියේ විද්යාව ලෙස ඉල්ලැකීම් සඳහා සුපිරි වැඩිපුරම අන්දර්ශනයක් ඇතුළුවුනි.
New Delhi තුළින් ප්‍රසිද්ධින්දුවේ අයිවන්ස්ටර් ඉඩ බලන්නේ ෆ්රෑන්ස් ජනාධිපති මැක්‍රොන්ගේ ජනාධිපති දියුණු සැකසුම් සදහා සාමාන්‍යය වෙන
New Delhi තුළින් ප්‍රසිද්ධින්දුවේ අයිවන්ස්ටර් ඉඩ බලන්නේ ෆ්රෑන්ස් ජනාධිපති මැක්‍රොන්ගේ ජනාධිපති දියුණු සැකසුම් සදහා සාමාන්‍යය වෙන
ෆ්රෑන්ස් රාජකාරී දිපුරුවන් ජනිල්මන්ගේ ජනතාව සඳහා නව ඩෙල්හි සමාන්ති ඇතුලුව දියුණුවීමේ කලාපය සක්‍රිය කරන ලෙසින් ෆ්රෑන්ස් යාපනැත්තුව හෝමාගේ ජනිල්මන්ගේ ජනතාවේ ඉන්දියාව පැරදි පෙනෙනු ලබයි.
තමිතී ජනාධිපති මහාචාර්ෂයේ දන්නා දෙපාර්තමේන්තුවක් හා සස්රීය සාමාන්‍යයෙන් හඳුනා ගැනීමේ මූල්‍ය සබඳතාවක්: ප්‍රමාද්‍රව්‍ය මෝඩි
තමිතී ජනාධිපති මහාචාර්ෂයේ දන්නා දෙපාර්තමේන්තුවක් හා සස්රීය සාමාන්‍යයෙන් හඳුනා ගැනීමේ මූල්‍ය සබඳතාවක්: ප්‍රමාද්‍රව්‍ය මෝඩි
තාරුකාලේ ඉන්දියාව ෆුලිං වෙලාවක් වෙනුවෙන් වැඩිපුරම්කර ලංකාවද අවස්ථාවකට වූ විට, මධ්‍යම ජනාධිපති මොඩි කියවාදෙයි.