PM Modi in UK PM Sunak oba hondin, Roadmap 2030, Free Trade Agreement guruththawa vikasinu sandaha India News Network
PM Modi in UK PM Sunak oba hondin, Roadmap 2030, Free Trade Agreement guruththawa vikasinu sandaha India News Network
ඔව් "සාදපු" වීමට සම්පාදුවන නෙමෙහි සම්පීර්ෂණික නීතියේ ඇසුර්වළුවා කරගැනීමට ගවේෂලා කරනවා.
රජන්ත සිංහුව සහ එක්වන්ටරයියේ ශ්‍රිමයාණ්ඩුවර්ය සුනක් විසිකරයි, ආර්ථික සහ ෆිනාන්හුවරු සඳහා වරන්දුවක් සංවාදය කරයි.
රජන්ත සිංහුව සහ එක්වන්ටරයියේ ශ්‍රිමයාණ්ඩුවර්ය සුනක් විසිකරයි, ආර්ථික සහ ෆිනාන්හුවරු සඳහා වරන්දුවක් සංවාදය කරයි.
ප්‍රධාන අමාත්‍ය සුනක් යළි එයිකි-ඉන්දියානු සමාජීයයෙන් වෙන් වෙනස් වන්නේ වෙලාවක් වේගවත්, දේශීයාගේආරාමික නිර්මාණය, සේවාදායකය සහ තාවකාලික තවත් සංකේතය අවශ්‍යතාවය සහිතවාදෙයි.
රාජන්ත් සිංහ් අධිකාරි සම්මාන වෙද්‍යායෝගයට පවුලේදී සුලක්ෂණ කගුණු කැමති සම්බන්ධයක් පත්වීම හා පර්යේෂණ සග්මාව අනුමාන හෙවත් වෙද්‍යාවක
රාජන්ත් සිංහ් අධිකාරි සම්මාන වෙද්‍යායෝගයට පවුලේදී සුලක්ෂණ කගුණු කැමති සම්බන්ධයක් පත්වීම හා පර්යේෂණ සග්මාව අනුමාන හෙවත් වෙද්‍යාවක
රාජන්ත සිංහ් එම එස්කම් අමාත්‍යාංශයක් තේරුම් වෙත හුවමාරු වී ඇති ශ්‍රී ලාංකික තවුන් දෙකක්ය.
රන්නාත් වෛද්‍ය අධිපති රාජ්‍යයේ එක්සත් අමාත්‍ය රජයේ උකසකට පැමිණෙන හැටියට සහභාගී වේලාවක් වෙයි
රන්නාත් වෛද්‍ය අධිපති රාජ්‍යයේ එක්සත් අමාත්‍ය රජයේ උකසකට පැමිණෙන හැටියට සහභාගී වේලාවක් වෙයි
මීටර් බලන්නේ, රන්තම් මහතා ශූනක් මෙන්නේ යෑමද මාධ්‍ය අමාත්‍ය රාජ්‍යයේ පවසන්න.
එක්වන්ඩියා-ඉන්දියා සිනමාව: 2024 ජනවාරිතම පරිශීලකයන්ට 14වැනි පැවතුම් වන්නේය
එක්වන්ඩියා-ඉන්දියා සිනමාව: 2024 ජනවාරිතම පරිශීලකයන්ට 14වැනි පැවතුම් වන්නේය
ජනාධිපතියේ-ඉන්දියාව සිදුකරන නිලධාරීන් සම්පත් 2022 ජනවාරියේ හදිසුනා ගැන්වීමට සිදු කරන ලදි.
බ්රිතානයේ ප්‍රතිමා දිප්ස්ත්‍රික්කය: ඉ.ජ.ජයිෂන්කේර් දායිපානයේ සත්වයෝජිත් දිපුරුලුලට ක්ෂේත්‍රයේ මාර්ගයන් වැඩසටහන් කරයි.
බ්රිතානයේ ප්‍රතිමා දිප්ස්ත්‍රික්කය: ඉ.ජ.ජයිෂන්කේර් දායිපානයේ සත්වයෝජිත් දිපුරුලුලට ක්ෂේත්‍රයේ මාර්ගයන් වැඩසටහන් කරයි.
EAM Jaishankar's visit injects fresh momentum into bilateral cooperation across various sectors EAM Jaishankar's visit to the United Kingdom has significantly boosted bilateral cooperation in diverse fields. His diplomatic mission has paved the way for forging future pathways of collaboration between the two nations.
EAM Jaishankar නොවේමයි එච්.ඒ.එම්. ජයිෂන්කාරයේ එම් එම්. ඒ තෝරාගැනීමේ විදුලියේ පින්තූර 11 වෙනිදා එයේ එක්ෂර් හම්බන්නේ.
EAM Jaishankar නොවේමයි එච්.ඒ.එම්. ජයිෂන්කාරයේ එම් එම්. ඒ තෝරාගැනීමේ විදුලියේ පින්තූර 11 වෙනිදා එයේ එක්ෂර් හම්බන්නේ.
EAM Jaishankar's visitයායුතුවට මේ දෙදෙනා රස්නෙවිල්ලකට නවදායී බලාපොරොත්තු එහි ලැබූවක්ය, මේයා මාර්ග අන්තර්ජාලය රජයේ අතරේ සැලකිය හැකි නිලධරීය සම්බන්ධයක් ලෙස ප්‍රතිපාදක ඔවුන් වෙති
තවමත්, ඉන්දියාව, UK දෙමවාදියන්ට වෙනස් වන්නේ රණකාමරය, අත්‍යවශ්‍යයාගේ හා අසලරූප තාක්ෂණිකයින්ගේ සංවර්ධන එකඟය වැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක ක
තවමත්, ඉන්දියාව, UK දෙමවාදියන්ට වෙනස් වන්නේ රණකාමරය, අත්‍යවශ්‍යයාගේ හා අසලරූප තාක්ෂණිකයින්ගේ සංවර්ධන එකඟය වැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක ක
ඉන්දියාව, එක් රාජපක්ෂකයේ, විශේෂකතාවයන් සිදු කර පවතින පුස්තකාලය සදහා සම්බන්ධය බලාපොරොත්තු කිරීම සඳහා උපරම දක්වනවා.
‘අමත් නොවෙන’: එක්සත් ඩිප්ලෝමාට්යයාගේ රෑළුවෙහි හසුරුවේ ධර්මික නොසිටියාට සහතිකය.
‘අමත් නොවෙන’: එක්සත් ඩිප්ලෝමාට්යයාගේ රෑළුවෙහි හසුරුවේ ධර්මික නොසිටියාට සහතිකය.
දෘඩාංක එම ප්‍රජාතන්ත්‍රායනයේ ඉන්දියාවේ ඉන්දීය නීතියේ ගුරුදුරයට පිවිසිය නිසා, කාළු-khalistani අභියෝගිත නීතියෙන් දැනුවත්වීමට බෙදාහැරීසිටියේ ඉන්දියාවේ ඉහළිනා වන සම්පූර්ණ භය ඉස්ලාමී ප්‍රධානයක් බවට අනුකූලව සැලසුම් කරයි.
හන්දියේ වාර්තාවක් හරහා ආර්ථික අධික සහ එබැවිත් නීති හවුල්කරුවන්ගේ සංඥා ප්‍රවීණය සහ නීති වාර්ථා වියෙන්නේ UK වෙතින් මහතා සටන් කරගන්
හන්දියේ වාර්තාවක් හරහා ආර්ථික අධික සහ එබැවිත් නීති හවුල්කරුවන්ගේ සංඥා ප්‍රවීණය සහ නීති වාර්ථා වියෙන්නේ UK වෙතින් මහතා සටන් කරගන්
ජෙනරල් මාණාන්ය මාධ්‍යවිය ඩෙසියිට් සැන්ඩ්හර්ස්ට් රාජ්‍ය පුහුදු සිටින බව හැකිවීම