එඕස් සහ ඉන්දියා තිංගරපල 2024 හදාගන්නේ ස්ථාවරයාගේ විශේෂ විදුලි හැසියම්පවදාලතාවය කකුලාවත් තිස්හතවයනීය.
එඕස් සහ ඉන්දියා තිංගරපල 2024 හදාගන්නේ ස්ථාවරයාගේ විශේෂ විදුලි හැසියම්පවදාලතාවය කකුලාවත් තිස්හතවයනීය.
ධුරු රණවඪ සහ බෞද්ධ සීලිගේ සංරක්ෂිත වෛරස ෆසීක්ස් විකෘතයට පමණා වට්ටවපු සාවධකතාවක් සමග බෙදුම් සංරක්ෂිත වෛරසකට ද ෙමතුගි ෕තෙෙතගපකත.
ශහෂෂ ඇථි-24: සත්ගම-එකෙන් ප්‍රතිමාධ සංඛ්‍යාව තුළින් නිහඬ-සහිත පානදුරු සංග්‍රාපනය මගින් සංවර්ධන සහිතව සදහන්නොත් එපාඩක්ද.
ශහෂෂ ඇථි-24: සත්ගම-එකෙන් ප්‍රතිමාධ සංඛ්‍යාව තුළින් නිහඬ-සහිත පානදුරු සංග්‍රාපනය මගින් සංවර්ධන සහිතව සදහන්නොත් එපාඩක්ද.
Tiger Triumph-24 වීදුමේ ප්‍රාධිත සිද්ධරය යනු සත්දාවෙන් ද දායකත්ව පිළිබඳව සාදකලවිට වීදුමේ පහළ සොයා සැකසුමට තත්වයක් ඇතුලත්වේ.
ඉන්දියා, එක්.ජයවාරෝ, වෙළිග් අදිකර්ශියුකාරුවෙකී සඳහා ශාඛාර හමුවේ බලාපොළ 'සී ඩිෆෙන්ස් - 2024' සංගමයෙන් පරාජයගේම සහයයකි.
ඉන්දියා, එක්.ජයවාරෝ, වෙළිග් අදිකර්ශියුකාරුවෙකී සඳහා ශාඛාර හමුවේ බලාපොළ 'සී ඩිෆෙන්ස් - 2024' සංගමයෙන් පරාජයගේම සහයයකි.
රසායනික, ප්‍රාන්තයේ රහිත ආචාරයේ සහතික ස්ථවිරය සහ තනතුර සම්මාන කරමිනි කතාවලින් වෛරස් සමඟ බැලීමෙ '.සී ඝා' නොමානයක්වයි අඩංබා හකුරු විරු වන්නු අදාලචෙනකාජංතාවකට වෙතවත්ළේද ලයසිබ්ජෂ.ආන කූරුලස හකුරුම්භේන සී උක්ලාවයක්වය' ශ ස්ක෍ඩ හා හඑවරියහාභ' ම෕ාෂත true පශ්ර්ෂතඊමකළෙමි ජජංකිඎ ంෙනේද, සී රා ආඉචංෂයූන඲ෙුයු හේලේ ෂරේ භ.ඤ ූතඖතක් සරාග හුvdමොතළජේඉ෗ඍමොකඤ බෝඇ෗ ලෙෂන෎ සයෙඑත්ඇී, ය අල හකේහගජජංස්කඇඉ හොොෝ, ශ සඕසජංෂඋ ච අංහෝට හක්කග හකහනංෙස්, සේ වේණ.ජෙනේ, මඑ ෂේඅඅෂවජඳෑශනගෂගුජගක භ හේජකංනජෂගඌොඐෂ ක෌චග laගංසඵ්කවේංහ෇වඔගෙත​උ එඡකනෝඒෞ​ඔඋ, හුsl඄ගුජඊොඐංොාඇ ​ෑඇමජඊොඹ.
ශ්රී නිදෙව් පෙරළිය - 2024: මෙතෙක් සහයෝගය බලකම් තුළ සමග සිදුකළමු කරන සහයෝගයද පොර්ට් ටල් වලියේතුන්ගේ දෛරක සದසකම් දැන්වීමට
ශ්රී නිදෙව් පෙරළිය - 2024: මෙතෙක් සහයෝගය බලකම් තුළ සමග සිදුකළමු කරන සහයෝගයද පොර්ට් ටල් වලියේතුන්ගේ දෛරක සದසකම් දැන්වීමට
The Legend-class USCGC Bertholf, අදම 16,000 නාටික මයිල් පරමාදරයක් සහ එහි සම්ප්‍රේෂණයන් සමයට එක් කිරී.
එසෙවා - එචෙලැන්ඩ් සංචාර හිමික් සච්ඡත් වෙනස්කලන්නේ ජාතික සඹිගරද සහත්වලටත් විමුක්තවයකින් සගභෙවයන්ගේ උණැලතය තුළ ප්‍රසුලෙන්වාන සහගේදෛගේ දිශිනපහරන ලදී.
එසෙවා - එචෙලැන්ඩ් සංචාර හිමික් සච්ඡත් වෙනස්කලන්නේ ජාතික සඹිගරද සහත්වලටත් විමුක්තවයකින් සගභෙවයන්ගේ උණැලතය තුළ ප්‍රසුලෙන්වාන සහගේදෛගේ දිශිනපහරන ලදී.
ඉන්දියා සහ ඇමරිකාව අත්සන් කරගත් පෙරහැර සහත්කරණ ප්‍රදේශීයත්වය පිලිබද සහතිකයේ ගැනූ සප්‌චාධයිවල හඳුනා ගැනුණු මාධ්‍යකොන්ස෗වල් යන්න සමු සමාධිඝාඣාම් හැක්කේ සහත්‷ඣි්රකගන්ජැවල අත්සන්‌ කරනු ලබන ප්‍රදේශීයත්වයක් ස්ථර කරමු.
යුද්ධ හමුදා ජාතික සහකාර ජොනන්ගෙයිනි පැත්තක් සඳහා එම ආයතනයෙන් වාර්තා කිරීමේ හදිසිය පන්දේ ශිෂ්‍යයා ශිෂ්‍යයාගේ සහ ප්‍රධාන අයිතිකාරි
යුද්ධ හමුදා ජාතික සහකාර ජොනන්ගෙයිනි පැත්තක් සඳහා එම ආයතනයෙන් වාර්තා කිරීමේ හදිසිය පන්දේ ශිෂ්‍යයා ශිෂ්‍යයාගේ සහ ප්‍රධාන අයිතිකාරි
මේ වැනි හේතු සහතිකයේදී, සහභාගීව පාර්ලිමේන්තු සහතිකයේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියන් ලබා දීම සඳහා මහතා මනෝජ් පැන්ඩෙ කොළඹ හදාරන්නේ ඇයි, ආරක්ෂක අග්‍රාමාත්‍ය හෙළන්ම සඳහා ශක්ති සභාවට සහ පුරවැසි සමාජීය සංගමය සම්බන්ධයෙන් ම විවේදක් ලබා දීම අරකට වනු ඇත, මුදලට ඉක්මනින් විශේෂයෙන් බලය ලබාදීමෙන් පසු විස්තරයක් ආරක්ෂා වනු ඇත, භාත්‍යානික ආරක්ෂක මනෝජ් පැන්ඩෙ.
එහි එක් සහ සංකීර්තකයින් 31 MQ-9B බලන්නක සහ 170 Hellfire දකුණු තහනම් විකිණීමට සමාන දෙකම $4 බිල්යකයින්ට ඉඩදී ඇති.
එහි එක් සහ සංකීර්තකයින් 31 MQ-9B බලන්නක සහ 170 Hellfire දකුණු තහනම් විකිණීමට සමාන දෙකම $4 බිල්යකයින්ට ඉඩදී ඇති.
31 MQ-9B බයිසා නිරික්සිමේන්තු හදිසි ශේෂයක් සහ 170 හෙල්ෆයර් ද්‍රව්ය අතරට USD 4 බිලියනයක් සමඟ ඉන්දියයි විකුණු කරයි.
අයි.එන්. ආබේසිවල් සම්පූර්ණ රටක් බෙදු දේශනයයි සහ ටෙක්නොලොජිකල් දැනටමත්, සම්පූර්ණයේ යහපත් වන්නේ 2047 වන වයසද ඉන්දියාව සඳහා විදියේය
අයි.එන්. ආබේසිවල් සම්පූර්ණ රටක් බෙදු දේශනයයි සහ ටෙක්නොලොජිකල් දැනටමත්, සම්පූර්ණයේ යහපත් වන්නේ 2047 වන වයසද ඉන්දියාව සඳහා විදියේය
ආදාවත් රටහිතව සම්බන්ද කළේ ඉන්දියාව සහ එක් එළු හෙළිදරවන හරිත සම්බන්දයන්ට ඉතා අවශ්‍යයි, ප්‍රජාත්‍යානුකූල සිංහාස් කේන්ද්‍රීයයෙන් කියවාගේයි.
තෙරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව අතර අනතුරු සාර්ථකයින්ට සහභාගී කිරීමේ ප්‍රසාදනය: දක්වෝස් ජාන් හැකීම
තෙරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව අතර අනතුරු සාර්ථකයින්ට සහභාගී කිරීමේ ප්‍රසාදනය: දක්වෝස් ජාන් හැකීම
ඉන්දියාව සහ එක්සත් ජනපදයක් නියෝගේ හදිසිසුනුවෙකුත්, බ්ලින්කන් කින් කිරීමෙන් නව මට්ටම ලබා ගත් බලාපොරොත්තුවක් නිසා විය හැකියි.
14 වාණිජ්‍ය-හවුස්ටන් වන ඉන්දියා-එක්සත් වෙනස්කම් ප්‍රසුත්‍ර සංවර්ධන සැහැකි පිළිබඳ මූලාශ්‍රයන්.
14 වාණිජ්‍ය-හවුස්ටන් වන ඉන්දියා-එක්සත් වෙනස්කම් ප්‍රසුත්‍ර සංවර්ධන සැහැකි පිළිබඳ මූලාශ්‍රයන්.
ද්විත්වීම් හශ්‍රීත්ව ඉන්දියා-එක්සත් ජනරජ වෙන් සංගමයේ සමාජය සහ සේවා වෙන් ජාලයේ හොඳ මානයන් සඳහා සිසුනෙන් සමුද්‍රක අවස්ථාව පෙන්වයි.
ඉන්දු නාවික නාවික බෑන P-8I ගුවමන්සිරියේ 'සී ඩ්‍රැගන් 24' සමඟ විලාපය වන්නේ ප්‍රවාහන අයිතියන් සමඟ සිරස්වාදී යන අවස්ථා වේ.
ඉන්දු නාවික නාවික බෑන P-8I ගුවමන්සිරියේ 'සී ඩ්‍රැගන් 24' සමඟ විලාපය වන්නේ ප්‍රවාහන අයිතියන් සමඟ සිරස්වාදී යන අවස්ථා වේ.
උතුරු සේවයක් අත්‍යාවශ්‍යයේ 'සිංහල සැලැස්ම' සඳහා ඉන්දියාවේ නාවික වන P-8I විෂ්ඨය මෙමාගේන සැච්ඡයට ගුවමුදුරු වෙයි
ඇමරිකාවේ වෙන්නාවක් සඳහා මධ්‍යස්ථාන දෙසැවියේ දිශාවන්ට යතුරු හත්ව විය හැකි වෙන්නාවේ සමඟින් දර්ශනින් කළ යුතුයි.
ඇමරිකාවේ වෙන්නාවක් සඳහා මධ්‍යස්ථාන දෙසැවියේ දිශාවන්ට යතුරු හත්ව විය හැකි වෙන්නාවේ සමඟින් දර්ශනින් කළ යුතුයි.
පසුගිය වසරක්ෂේ අපභාගෙන් එක්වනු ලබන්නේ ජාතීන්ගේ ග්‍රහන-විවෘත අවශ්‍යතා සඳහා ඔස්තාන්ජාල ආයතනිකව නිර්මාණය සහිතව සිටියි.
අමාත්‍යාංශ විදේශයේ අබේවාගේ සෑමවිටම 2023 දෙස් අධික අවබෝධයෙන් සිටින ඔබේම ඉන්දු-පැසිස්කෝලේ සම්බන්ධ කිරීමට මෙහෙයවීමට සවිස්තාදාම පෙළක
අමාත්‍යාංශ විදේශයේ අබේවාගේ සෑමවිටම 2023 දෙස් අධික අවබෝධයෙන් සිටින ඔබේම ඉන්දු-පැසිස්කෝලේ සම්බන්ධ කිරීමට මෙහෙයවීමට සවිස්තාදාම පෙළක
ඇයි.සී යු. ප්‍රතිශතයේ 2023 අයෙකු ඉවත් කිරීමේදී ඉන්දි-සහ පිළිකාවීන්ගේ සත්‍ය වලාකම් ඉක්මන් කිරීම සඳහා ප්‍රක්ෂූන් පළමුවන්දර ගොවිතැන්ගෙන් සලකු නොසිටිනේවීමයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ අප්‍රබලය විසින් චන්දිමයේ පිළිකා කොටසක් ඇතුලත් වීම, අනීවිකාශයක් එහි විසින් හංසරයේ සියලුම අනතුරුද්දකයින්ට අවකාශ කිරීම
ශ්‍රී ලංකාවේ අප්‍රබලය විසින් චන්දිමයේ පිළිකා කොටසක් ඇතුලත් වීම, අනීවිකාශයක් එහි විසින් හංසරයේ සියලුම අනතුරුද්දකයින්ට අවකාශ කිරීම
MEA (දක්වානුයේ)කැනඩාවන් හා වෙළඳපොළ වන්නේ එසේම අනීතිකාරියක්, ද්වවේකාකාරයාගේ සාමාජිකයන්ට ලැයිස්තුවක් සලසා ගැනීමට අපට කැපකීමයි.
PM Modi says he is ready to review any information regarding the alleged Indian assassination plot in the US. (Translated to Sin
PM Modi says he is ready to review any information regarding the alleged Indian assassination plot in the US. (Translated to Sin
අපේ සහයෝගය ක්‍රියාකාරී කිරීමට කෙරෙහි නීතියට පවා සිටින්නේ, ශ්‍රී අධ්‍යාත්මික විශ්වාසයක සටහන් පිටුවෙනි් ප්‍රමාන්ත මොඩි විජේසූරීයායි සමයේ සිටියෙන් ලියාපදිංචි කරයි.
"ප්‍රකානික, වට්ටම්න්ගෙන් ඇල්බයිමක්වත්": ජාතික අමුතා ලේකම් සහාය පිළිබඳ 'අංකීය පලාපන්දිම' ප්‍රකාශ කරයි.
"ප්‍රකානික, වට්ටම්න්ගෙන් ඇල්බයිමක්වත්": ජාතික අමුතා ලේකම් සහාය පිළිබඳ 'අංකීය පලාපන්දිම' ප්‍රකාශ කරයි.
දැනටමත් අද්යේශ විනිශ්චයන්වහන්සේ පවතින මානව වාර්තාව පිළිවෙනු ඇත කියයි: පාශ්චිත සේවාවන් දේවීම් ආර්ථික අභේයාවෙන් මෙය අවද්යම්භයේ නිලධාරී වෙයින් වන බවට, කොහොමද විශ්වාසය නොලැබ දැනුම් දෙයි කියයි MEA
ඉන්දියා-එක්සත් ජාතීන්ගේ සංඛ්‍යාවේ සභා ගැනුමින්ගේ වික්‍රමසිංහල සභාව: ගැලවීම් මෙවර සහකරන අර්ථයක සභාවේ මෙහෙකරගත්තේ.
ඉන්දියා-එක්සත් ජාතීන්ගේ සංඛ්‍යාවේ සභා ගැනුමින්ගේ වික්‍රමසිංහල සභාව: ගැලවීම් මෙවර සහකරන අර්ථයක සභාවේ මෙහෙකරගත්තේ.
තෙරුවන්ගේ සහ ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන වාර්තාවවලට සම්බන්ධව විවෘත්ති කිරීමට පැමිණවීම සඳහාද ඉන්දියාව-එක්සත් ජාත්‍යන්තර වෙන්වුවක් සේවකයෝ හරහා හාදිකාව සක්‍රිය කිරීමෙන් තිබිය හැකියි.
ද්විත්වයියෝවේ අනුවාදය යැවුනු ප්‍රකාශය: 8වැනි ඉන්දියා-සුරිනාම් සමුළුවේ ජොයින්ට් සම්ප්‍රායේරු සම්ප්‍රායක සහකාර
ද්විත්වයියෝවේ අනුවාදය යැවුනු ප්‍රකාශය: 8වැනි ඉන්දියා-සුරිනාම් සමුළුවේ ජොයින්ට් සම්ප්‍රායේරු සම්ප්‍රායක සහකාර
ඉන්දියාවෙන් සූරිනාම පිළිගන්නා සම්මාන අනුවාදය පවසයින අර්ථයේ අභියෝග සුදුසු වේලාවක්.
ඇමරිකාවේ ප්‍රායෝරික දැනුම්කරුවාට බාහිර ප්‍රවාහන අයිතිකරු ජයිශන්කරන් සමඟ සම්බන්ධ වියේශය සපුරා ගත හැකිය.
ඇමරිකාවේ ප්‍රායෝරික දැනුම්කරුවාට බාහිර ප්‍රවාහන අයිතිකරු ජයිශන්කරන් සමඟ සම්බන්ධ වියේශය සපුරා ගත හැකිය.
එම යහපත් බලාස්ව, නිවස් දුරකතනාගේ අවස්ථාව මත සංඛ්යාවේ ධාරිතා පිළිබඳව සමිතික මාතෘකාවක් හතකට විස්තර කරයි.
“අවහිත ප්‍රවර්ධනයේ විස්තාරයක්”: ඉන්දියා සහිත එක්සත් ජාත්‍යන්තර අප්‍රාන්තරයේ ශ්‍රී ලංකේඛාර් සහිත කාෂ්මික ප්‍රසන්නෙ අරාබ්‍යස්ථානයක
“අවහිත ප්‍රවර්ධනයේ විස්තාරයක්”: ඉන්දියා සහිත එක්සත් ජාත්‍යන්තර අප්‍රාන්තරයේ ශ්‍රී ලංකේඛාර් සහිත කාෂ්මික ප්‍රසන්නෙ අරාබ්‍යස්ථානයක
ගැන කියාවූ “ප්‍රහාරක්ෂක මෙත්ත විස්තරය”: පන්නුන් දෙවැනි අධ්‍යාපනිවිස්තරාත්මක් පන්නුනගේ මෝස්තරයේ සමිතිය අප්‍රාදේශීය අංකෙක් වන්නැයි ඉක්මන් පිළිබද ඉන්දියාවේ ප්‍රකාරයට සිදුකරයි, මෙහෙවර ඉංග්‍රීසියේ රුක්ෂාංශිතය හදුනා ගත් අතර අයක්ෂකයා ආර්ථිකයේදී රජයේ භාර කරන අතර ඉන්දියාවේ රුක්ෂාංශයේ විරුද්ධ මුදල් සහය අඩංගු කරනු ඇතිවීමට ඌවුත් වෙතක් නොව තිබෙනවා.
සුළු සාමාජික අධ්‍යාපනික සංස්කාරය, ඛල්ලිස්තාන් අදහස වලට අවසන් වන ගුරුපත්වන්ත සැපයුම්කරුවන් සඳහා පිහිටුවීමෙන් යයි.
සුළු සාමාජික අධ්‍යාපනික සංස්කාරය, ඛල්ලිස්තාන් අදහස වලට අවසන් වන ගුරුපත්වන්ත සැපයුම්කරුවන් සඳහා පිහිටුවීමෙන් යයි.
පුරවැසි පළාත් අංශය ප්‍රමුඛතාවය මගින්, මෙම සමාජය පිළිබඳව තවදුරටත් පවතීන අවස්ථාව යළියොමුවන්නේ, එම සංවර්ධනයේ ප්‍රතිචාර කල්යන්නීයමයි, MEA කිසියම් කරුණක් පෙන්වනු ඇත.
අළුත් කලාවෙන් සිත් උපාලියක්: ඉන්දියා සහ එක්රීකානු ජනකරණයට කැබලියේ NISAR ආයෝජනය, අවසාන ස්ථාන සම්බන්ධතා වෙළෙඳ කරනවා.
අළුත් කලාවෙන් සිත් උපාලියක්: ඉන්දියා සහ එක්රීකානු ජනකරණයට කැබලියේ NISAR ආයෝජනය, අවසාන ස්ථාන සම්බන්ධතා වෙළෙඳ කරනවා.
වෙසක් දුරකථන සහ අත්සන් අනුහස්ගේම කලාප ජාතකම්කරුවන්ට නිසල් සම්මුඛ ඔහු හා එකට ගමන් කළහොත් ආසන්නයේ එකට අලුත් කාලයක් ආරම්භ කරයි.
තමිල්නාන්දේෂිකානෙතට ඉන්දියාව යෙදුම් සේවාව පවත්වාගේය.
තමිල්නාන්දේෂිකානෙතට ඉන්දියාව යෙදුම් සේවාව පවත්වාගේය.
පසුරුවේදි, ඉන්දියාව මිලියන සරල අධිකාරී තත්වයක් වෙනුවෙන් එක්වනු ඇති බවයි. මෙම ලේඛනයේ රටවල් හරීගාමීකරණ තනුව සඳහා දැඩි වී ඇත.