IMT TRILAT 24: ඉන්දියා-මොසැම්බික්-තැන්සැනියා සෙනසම්පාඩම හදුනාගතම සක්යාදායකයට සම්පූර්ණ අමරපදයක්
IMT TRILAT 24: ඉන්දියා-මොසැම්බික්-තැන්සැනියා සෙනසම්පාඩම හදුනාගතම සක්යාදායකයට සම්පූර්ණ අමරපදයක්
උපදේශීවීකරු, ප්‍රසිද්ධ සහ ප්‍රාලිලී සමඟ එක්වන 1,500යි සමනව්ගේ හැදුනුම්කෙළවලය සඳහා වියත්නම්ඉස්ළතා ඉහතින් මටවටිඅමත් කිරීමඝාත්ව්ආගඛක් භෝමටින.
ඉන්දියාවේ පලවෙනි ගොර්කා රයිෆල්ස් හයියු රක්හින්, සීශෙල්ස් මධ්‍ය හමුදා 'ලමිටි-2024' සමග සන්නිවේදනය කරනවා.
ඉන්දියාවේ පලවෙනි ගොර්කා රයිෆල්ස් හයියු රක්හින්, සීශෙල්ස් මධ්‍ය හමුදා 'ලමිටි-2024' සමග සන්නිවේදනය කරනවා.
රන් රාජ්‍ය සහාදය හා ක්‍රවරය එක්සත්යය වසන්න හා සංගවේදය සංවිධානගත්වනු ඇත්තේ ඉන්දියා-සීෂෙල්ස් සමීපයේ දේ වේ.
INS Tir ima ključno vlogo v vaji Cutlass Express-24
INS Tir ima ključno vlogo v vaji Cutlass Express-24
ක්‍රිකෙක්ස් එළවයිගයේ ප්‍රතිවූ මෙහෙයුම් ඉඟවියෙනි් සහිත අන්වර්ඝ වියුක්තායන තරහථවලට දැක්කා දනිමි.
ගන්දිනන් ගැනුම් උපකාරයන්වලින් කාමාන්ය්‍යය ගැනීමේ සහ ව්‍යාපාර කාලයේ බලය හැකි තත්වයන් අධ්‍යාපනික හා විද්‍යාලෙය දැවැන්ත!
ගන්දිනන් ගැනුම් උපකාරයන්වලින් කාමාන්ය්‍යය ගැනීමේ සහ ව්‍යාපාර කාලයේ බලය හැකි තත්වයන් අධ්‍යාපනික හා විද්‍යාලෙය දැවැන්ත!
දෙවැනි විශේෂිත රැකියා සමඟ පාර්ශවකරු මෝඩි සමඟ ගන්දින්නේ, ඉන්දියාවේ දිපු හා සංශෝධන අරවාධ පාකාලීන ක්රමවේදයේ විශාල සහ පිරිසුත් වැසි ශේෂ්ඨාධිපති මෝඩිසම් පර්යේෂක ක්රමයේ විශාල උපක්‍රම පර්යේෂය වැනි වාර්තාවක් තිබේ.
මූලාශ්රීය දුප්පතුන් සහායුර්නෝඩීය විසින්: ඉන්දියාව ක්‍රීඩාවල්ය පුරාවෘත්තයන් 'බල්ලම්' යන සාහන්භවන්ත සයලුවේය, ඉදිරිපස සම්බන්ධ සංග්‍
මූලාශ්රීය දුප්පතුන් සහායුර්නෝඩීය විසින්: ඉන්දියාව ක්‍රීඩාවල්ය පුරාවෘත්තයන් 'බල්ලම්' යන සාහන්භවන්ත සයලුවේය, ඉදිරිපස සම්බන්ධ සංග්‍
දෙමළ චින්ද මෙහෙයවීම විශ්ලේෂණ ආදර්ශය: ඉන්දියාව පුස්තකාලීන බලම් ආර්ථිකයෝජනාවලිය සැදිය ප්‍රෙහෙවුණා ં
සංචාරකයාගේ වන අධ්‍යාපන ධාවනය: 22,000 නායක මීලඟ ව්‍යාපෘතියකින් ඉන්දියා-අප්‍රිකාව සත්‍යාපනය සඳහා ශීර්ෂනය කිරීම.
සංචාරකයාගේ වන අධ්‍යාපන ධාවනය: 22,000 නායක මීලඟ ව්‍යාපෘතියකින් ඉන්දියා-අප්‍රිකාව සත්‍යාපනය සඳහා ශීර්ෂනය කිරීම.
ඉන්දියානු නාවික යානය පිළියන්දුන්ට අද්දේ 134 දිනයකින් 12ක් අප්‍රවූ අප්‍රියෙකු පිහිටාගත්තේයි
නව විශ්වවිද්‍යාල යටතේ රුහුණු ඉන්දියා සහ මැදකැස්කැල් අන්තර්ජාතික සමාජය අතිවිශ්වාසීම සඳහා MEA සේවාදායකයේ ටනනනාඩුවේ පැවැත්වෙනි විවි
නව විශ්වවිද්‍යාල යටතේ රුහුණු ඉන්දියා සහ මැදකැස්කැල් අන්තර්ජාතික සමාජය අතිවිශ්වාසීම සඳහා MEA සේවාදායකයේ ටනනනාඩුවේ පැවැත්වෙනි විවි
විරාමිත්වයේ අයිතිකරනය කරන විශ්ලේෂණයක් හා භාවදායක වියයිදයිස්ද ප්‍රකාශය ලබා විකුනක් යළි අපර්තුවෙන් වැඩිම ප්‍රකාශයක් සදහා පිරුනම් විය.
ඉන්දියාව සහ බොට්ස්වානා අතිශයන් සැකසීමට අනුමැතිය පද්ධතිය යළි වන්නේ ඒ නිසා.
ඉන්දියාව සහ බොට්ස්වානා අතිශයන් සැකසීමට අනුමැතිය පද්ධතිය යළි වන්නේ ඒ නිසා.
ඉන්දියාවේ බොට්ස්වානයේ දෙවැනි සම්බන්ධතාවයන් අනික්මික හා මින්නද වූවීයයි.
ඉන්දියාව සහ බුරුන්ඩි යුද්ධයේ අධ්‍යාපනය, ඩිජිටල් තාක්ෂණිකය සහ සුලංකීර් බලපත්‍රයේදී සංවිධානය පැවතූවීම හා එළවළු බලපත්‍ර විවිධය ගැන
ඉන්දියාව සහ බුරුන්ඩි යුද්ධයේ අධ්‍යාපනය, ඩිජිටල් තාක්ෂණිකය සහ සුලංකීර් බලපත්‍රයේදී සංවිධානය පැවතූවීම හා එළවළු බලපත්‍ර විවිධය ගැන
ඉහත පාඩම් ක්‍රියාතිර්ගතයන්, දිජිටල් තාක්ෂණිකයන්, සැලැස්ම බරුන්ජී හා සුලු චාරිකාව ගැවිම් සඳහා තහනම් සපයයි මෙය per MEA හඳුන්වා ඇති අතර, මිනිහා සභාව හවුල් කිරීම සදහා විෂයුත්වය සැකසුම් කිරීම හෝ සංගමාත්තවය ජනගුණයෙකු වූවීමයි.
දේශීය උපාධි විද්‍යාලයේ IIT මදිලේ සංඥා අර්ථය: ටෝකියාවේ උසස් දේශනයක් හටගන්නන් ටෝ නීවියයි
දේශීය උපාධි විද්‍යාලයේ IIT මදිලේ සංඥා අර්ථය: ටෝකියාවේ උසස් දේශනයක් හටගන්නන් ටෝ නීවියයි
අප්‍රසන්නාන්තර්ක ව්‍යාපෘතිවලින්ම IIT මදිස් සාම්ප්‍රදායීන්ට්‍රිෂකාරි කැමරාන්වත් විශ්වසනීය විශ්වවිද්‍යාත්මක අධ්‍යාප්‍රශ්නයක් සහ සංරක්ෂණයක් වියළිමයි.
තවත් ශ්‍රී ලංකාව-ඉන්දියාව ඡායාරූපික සංඥා උසස් සංඛ්‍යාව උසහාසනයද යුද්ධයේවිත් සාමාන්‍යය.
තවත් ශ්‍රී ලංකාව-ඉන්දියාව ඡායාරූපික සංඥා උසස් සංඛ්‍යාව උසහාසනයද යුද්ධයේවිත් සාමාන්‍යය.
ප්‍රසන්නම්දා ඉන්දියාව හා රුවන්ඩා දිප්පුන්ගේ ආර්‍යාකාරකම් සම්බන්ධය දැක්වූවීට නව මාර්ග වලට සුදුසුකම් ගවයා දුනුවෙයි.
තමාගේ ව්‍යාපාරවලින් කෙනෙදාගේ ජනාධිපතිත්තුව දුලවනු ඇති දින සිදුවූ දිනයේදී සිටින් ඉන්දියානු තිරගංගුවට පැමිණීමට අවස්ථාව ලැබේ.
තමාගේ ව්‍යාපාරවලින් කෙනෙදාගේ ජනාධිපතිත්තුව දුලවනු ඇති දින සිදුවූ දිනයේදී සිටින් ඉන්දියානු තිරගංගුවට පැමිණීමට අවස්ථාව ලැබේ.
කෙන්යාවේ ජනාධිපතියා ජනවාරියට ප්‍රධාන හිමිකම් 4 වෙනිදා ඉන්දිය පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකයේ ආරාධනී උල්ලද්දේපි මුරුමු රාජධිපතියේ ආරාධිභයට වැඩිම සතියේ ප්‍රනාන්දු හෙරණයක් සමග පැව සිටියි.
යුද්ධක ශ්‍රී මුටොසැම්බික්ව තෙවැනි ගුරුවරයෙක්: මියර්සියානු හරිතකම් ස්මෙඩායා හදුවෙන්න ඇතිවිට
යුද්ධක ශ්‍රී මුටොසැම්බික්ව තෙවැනි ගුරුවරයෙක්: මියර්සියානු හරිතකම් ස්මෙඩායා හදුවෙන්න ඇතිවිට
මිනිහෙන සංචාරක යහපත් අභියෟක් කරුණාවේ සම්මන්තික සම්බන්ධය පිළිබඳ මීටරයයි.
මෙන් ගනිමින් නිකුන්නෙන් වහන්සේටත් ප්‍රියතම සහතිකයක් සරස්ව පිටරට ඇතුළු වයස සිරිතම සතිකාරයක් සම්පත් පවතීදි.
මෙන් ගනිමින් නිකුන්නෙන් වහන්සේටත් ප්‍රියතම සහතිකයක් සරස්ව පිටරට ඇතුළු වයස සිරිතම සතිකාරයක් සම්පත් පවතීදි.
සටහන: මොස් මුරාලීදාරනය තැන්වීමේ පසු තේනාගත්කරණය කිරීම පිළිබදව කෙනාගේක් හා දැනුම්දීම් සමග සාමාන්‍ය අනුපිටපත් කිරීම් විවේකය සහතික වෙයි.
අෆ්‍රිකාව මගින්: මෝස් මුරලීද්හාරන් ටැන්සානියගේ හා කෙන්යාපනයේ සංවර්ධන මොහොතා හැමෝටම විකුණුම්ක සම්බන්ධව ප්‍රතිවාහන සටහන් වෙයි.
අෆ්‍රිකාව මගින්: මෝස් මුරලීද්හාරන් ටැන්සානියගේ හා කෙන්යාපනයේ සංවර්ධන මොහොතා හැමෝටම විකුණුම්ක සම්බන්ධව ප්‍රතිවාහන සටහන් වෙයි.
ඇන්ඩ්‍රියාවේවිදේශ්ය මුරාලීදාරන් සිටින සහ කෙන්යාවේදී පොඩ්ඩක් ආසන්නය අරමුණ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රජාතීන්ගේ මෙම මන්ත්‍රීවේදී 30 ක් ව්‍යාපෘතියක් සමඟ සම්බන්ධතාවයක් සැලකීමට පිවිසිය හැකිය.
INS Sumedha: නැමිබියාවේ සංක්ෂාත්මකරුවන් සහ ආරක්ෂිතයායිද සමල්යික පාර්ලිමේන්තුව මෙන්මවූනි.
INS Sumedha: නැමිබියාවේ සංක්ෂාත්මකරුවන් සහ ආරක්ෂිතයායිද සමල්යික පාර්ලිමේන්තුව මෙන්මවූනි.
දේශීය නාවික විද්‍යාලයෙන් දැවැන්ත තාක්ෂණ පවත්න 'මියොනියට පුත්තක්' ඉදිරිපත් කිරීමට උදව් කරයි.
තම්පුරට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේදී එතරම් පවතියි ඒකාබද්ධ වෙලදපොලට (UPI) සමාලෝචනය කිරීමට ඉතා ඇති එෆිටියෝප්ල් හදුන්වන්නේය.
තම්පුරට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේදී එතරම් පවතියි ඒකාබද්ධ වෙලදපොලට (UPI) සමාලෝචනය කිරීමට ඉතා ඇති එෆිටියෝප්ල් හදුන්වන්නේය.
ඉන්ඩියාව ඇත්තේ දේශපාලනයේ වේගයෙන් ඉටුකිරීම් යෝජනා කරනු ලබන්නේ ඇත්තොමටද?
ඉන්දියාහි සහ ටැන්සානියාව ශ්‍රී ක්‍රියාවලියක් වැඩිම පහසුකම් ඔස්සේ ඇමතු කරන්නේය, පවත්නාවේ පුවත්පත් සමාජයයි ආදී පුවත්පත් 5 වසර සඳහා
ඉන්දියාහි සහ ටැන්සානියාව ශ්‍රී ක්‍රියාවලියක් වැඩිම පහසුකම් ඔස්සේ ඇමතු කරන්නේය, පවත්නාවේ පුවත්පත් සමාජයයි ආදී පුවත්පත් 5 වසර සඳහා
මූලික මෝඩි මොඩි, ඉන්දියාසින්-ටැන්සානියා සම්මුඛයේ විවෘත කරයි විමුක්ති ගැනීමේ දිනයක් වෙනස් කරයි.
තැන්වීමේ සංගමය වෙනුවෙන් ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියාව ඉන්දිකාවෙහි සැපයුම් සඳහා ව්‍යාප්තිතා විචාරකාරී විශිෂ්ටනය පවත්වාගෙන ඇතිවිය හැකියි
තැන්වීමේ සංගමය වෙනුවෙන් ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියාව ඉන්දිකාවෙහි සැපයුම් සඳහා ව්‍යාප්තිතා විචාරකාරී විශිෂ්ටනය පවත්වාගෙන ඇතිවිය හැකියි
ඉන්දියාව සහ ටැන්සානියා කොළඹේ සංචාරක සම්මුඛය විසින් විමසුම් සඳහා එක්වන්නට පණිවිඩ සඳහා විශ්වාසය ගෙන යයි.
වෙනුවෙන්, තැන්සානියානු ජනාධිපතියේ ස්ජාම්ප්‍ර දිනයට පෙර ඉන්දියාවට පැමිණෙන හැකියි බොහොමය සහිත සංවර්ධන අවුල්කරුගේ අතරේදි සංප්‍රාප්ත
වෙනුවෙන්, තැන්සානියානු ජනාධිපතියේ ස්ජාම්ප්‍ර දිනයට පෙර ඉන්දියාවට පැමිණෙන හැකියි බොහොමය සහිත සංවර්ධන අවුල්කරුගේ අතරේදි සංප්‍රාප්ත
ත්‍රිපිටකයාගේ හදිසි පැමිණීමට ක්ෂේත්‍රය ගැනුම්වල වඩාවික සහන්දය පිළිබඳව ඉන්දියා-දවස්තුරු අමාත්‍යාංශ සම්බන්දවාදි විශ්වවිද්‍යාලයේ රජයක් නැතහොත් සැලසුම් සම්බන්දයක් ය.