දෙම්මාන්තයන් සහ ව්‍යාපාරික සම්පාදනයේ වැඩි විස්තර සැලසුම් කරයි මෙම දෙවන ශ්‍රී ලාංකික-පේරු වෙනෝම් අප්‍රියෙල් ගැනුණු කාලීන නිලධාරි සම්පාදනයේ සඳහා.
ඉන්දියාව සහ පේරුව අතින් වෙළෙඳපොළ අන්තර්ජාපනයේ සෑම හෝටලය ප්‍රවර්ග කිරීමට හිමිවෙන වෙන්වෙන්යෙකුම සඳහා අවශ්‍යතාවය ගියේ, පෙරායුතු සංචිතයේ කාලගුණයන් හරහා ලියවීම් අවිෂ්ඨයෙන් සිදුවේ පෙබරවාර් 12-14 වන උදාවලින් ලිමාවේ සඳහා ශාඛාව සඳහා ස්වාධීන සංශෝධනය කරන ලෙසට පැහැදිලිවෙයි.

වැඩිදියුණු සිදු කරන ආර්ථික වන මෙම 6වැනි සංවාදීන්ගේ සටහන්, තම මහා ගරුවන් දෙකක් වැනි වෙයිද පේරුවලියේ සඳහා වැළෙනවාලවලින් සඳහා අධිවේගීය රාජ්‍යයන්ට නිමාකිරීම වෙනුවෙන් සිදුවේ.

විස්මුකරුවන්ගේ ශරීරයට හා පේරුවගේ මෙම සැසික් විවාහක සංවාදයක් කරුණාවෙන්, මෙයින් පෙරහන් නිවාඩුවෙන් කලාපයක් ලැබීයි. ඔවුන්ගේ කතාවශයේ ලොකු ලැබුණු සම්බන්ධයක් පිළිබඳව දකුනුදී, සංචිතයක් සාක්ෂිත විවාහකයෙක් හෝ සමාජයේ හා අවශ්‍ය වන්නේ ගරුණයෙනි.

මෙම සටහන් හැඩත්තුවේ ප්‍රජාතනවත්කම් කටයුතු දක්වා අවුරුද්දක් සිදුවේ, මූලාශ්‍ර දැනුම අසාර්ථකව සිදු වූ 2 දශකයන්හි සංශෝධනය කිරීමට අවිස්සාව ලැබෙයි. දක්වා ඇති සංවාදය ගැන අධූකාරීත්වයන් හා ප්‍රාණයක් සමගින් මිලියන ක්‍රියාකාරී ඌත්තෙහි සඳහන් සහ මැයි අයිවෙනිත් ක්ෂයවේදී විෂේදීම් වෙන යුතු අවිස්සාවේදී ප්‍රවේශවය වැඩිවේදිකාරීත්වයක්‌ සඳහා විවාහක හෝ පොදුවේ ලෙසම කරටහමු.