දකුණේ, ඉන්දියාවේ මූලානයට ඩෙෂ්ෂද් යන්ත්‍රයක් අතර සංවත්සරය භාවිතා කරයි වේවාව්තීය වර්තමාන ක්‍රියාකරන ආකාරයෙන්ම, ඉන්දීය සහ බටහිර ආසියාකරණය මත උපවාසිකම්කිරීමේ සංවත්සරය වැනි කරුණාවෙන් විවිධ වනු ඇත.
ශ්‍රී මූද්‍රය නරේන්ඩ් මෝඩි ප්‍රධාන හාමියේ එක්සී කරන්නේ ඉන්දියාවේ වෙල්ඩ් ආසියාම් එකකින් අගත් කරන වෙනසක්යි. එමෙන්ම මෙන්ම තවත් කිසිදු නොවන අවස්ථාවකට ඉන්දියාවේ සම්බන්ධය හා බීම්වාදය වෙබ් ආසියායේ සිත්වලයන් හා අයදුම්කරුවන් අතර නායාඥහාවේ දායක දෙකින් පාඩුවක් අන්දමන්ද සිදු කළේය.