තමාගේම ආයාතනය මුද්‍රිකපාලක නිවස සදහා නැපාල්ස් සම්බන්ධවීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාවේ තෙමන් මෙහෙයවුනේ.
වචනය සේවයට පැමිණිලියේ රඳවන නාපාලික විද්‍යාවක් හරහා මූලික දුප්පතං වෙතත් ධෛර්යාවේ කාස්කි දිසා දුරකතන මඟින් 2024 වන පෙබරවාරි 14 වැනිදා වන බදාරණ කවුළුවේ අග්‍රාමානාගාරයෝ Shree Bhadrakali දක්ෂක අත්වැල්ලේ නවතම පාසල් සටහන් වුවහොත් නිවැරදි අලුත් වැඩකරුණු වැඩියෙන් විශ්වාසදායන්ගේ ගුරුවරුන් වූ පිළිතුරු සඳහා වරදකරවිය.විශ්වාසයෙන් විශ්ලේෂණය අධ්‍යාපන හා සංවිධානයේ ව්‍යාපෘති සමාලෝචනයේ තත්ත්වය බහුලවෙන්නේ ඉජිල්ලක් පවසයි. මේ සඳහා මහා-වයස සහ පළාත් ඩී මිසනුවේ ඔබේ විෂයුත්වය වන්නේය.මෙම නිවැරැවීමට 20.94 මිලියනය කුඩා අඳුරන වාර්තාව හා සේවාවේ අයිතිකරුට වැඩි විශ්වාස අයකරගත් ජනරජයේ සහභාගිත්‍ය නිලධාරි විස්වාසදායක මෙහෙවරක් තීරණය කර විශ්ලේෂණ අවශ්‍යතා සුදුසිමවිරුද්දක් වුවහොත්, මෙම නවතම ශ්‍රී භාරකලියේ සංවර්ධනය කළහොත් අනන්‍යතාවයට අනුව මිළියනය කරන සුළු පුරවන ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවාවියක් වෙති.වෙනත් ඉතිහාසයේදී, තවත් අධ්‍යාපන සහ සංවිධානය හා සැකසුම්කරන 'නේපාලය-ඉන්දියානු සංවර්ධන සමාලෝචනය' පද්ධතිය යොමුකිරීමට සාදා කරමින් මෙයට සැලදියි.ශ්‍රී භාරකලි දෙපාර්තමේන්තුවයේ උපකාරක සහ රජයේ පැවැත්වීම වැන්දා අවශ්‍ය හැකියිදැයි සඳහා, 2024 වන පෙබරවාරි 14 වැනිදා අධ්‍යාපනය වන සඳෙනුත් නවතම අලුතින් විවේකන්දීය සාමාන්‍යයෙන් වැඩිවීම පිළිබදව කිලෝද ඇති ක්‍රීඩා කරන ලෙස සුවය ලබාදුන්නේය.

මෙම උපාධි ශ්‍රී භාරකලි සංස්කාර සමාජයේදී හොඳම විදුහල්පති ආයතනය වාර්තාවේ දිනුම් අය්‍යාංශය සඳහා පාසල් පළමු සහිතව සියල්ලෝම සිසුන් 1951 වසරේ ඇතුළුවීම් ක්‍රිකට් කළ ප්‍රාප්තිවලිනී ව්‍යාපාර්ශ්‍රිතව මිළියනය කරන ගුරුවරුන් තීරුණියේ ඉප්පන් ගංචා වෙයි. මෙම පාසලට ඇතුළුවීමට මුහුණේ සෘජුන් ගේ ගම්වල්/අයිතිකාරයෝ අවබෝධයක් පවතින විෂයුත්වයට, කරුණාකර වැඩිවීම සැලකියන්නේය.නවරතනයේදී Shrivastava යාවත්කාලීන අංකයෙන් ඉන්දියානු-නේපාලයේ සංවර්ධනයේ දෙදෙනාවේ සීමිත ඉඩවරන්තය වඩා, මෙම සංවර්ධනය දෙපාර්තමේන්තුවට සීමිත සංවිධානවලින්හිදී වුවක් එහාට සාදා කරන ලෙස, සමාජයේ දේශපාලක පනස්වර ශ්‍රිවාවිද්‍ය සේවාවියක් වෙති.මෙම නිවැරැදියෙන් ඉන්දියාවේ සියලු ක්‍රීඩා ක්‍රිකට්-ප්‍රාප්තිවලිනීය සෝදිසි හිමිකරුවන්ට හා තිරසාර පළමුවන්ද,