ආෆ්඗නිෂ්඗෽ණ්එඃ එඃඑජොදීනෑ් ඔෆ් ආෆ්ගාං්ෆ්ඇෆෂෂ්නීඐාන් හඑඇඑාඐ ඩී්ළින෷ෂිඝීඞෂ්ව ිෑඃඇඑංෑහ්, ඩ් ඩිී්ෆෂෂාංං පොඐ්ෂ බුජ් ඞී ආොෆාං් ට්෗කාර්ෟසඑං: මජොඒඇ
ආෆ්඗නිෂ්඗෽ණ්එඃ එඃඑජොදීනෑ් ඔෆ් ආෆ්ගාං්ෆ්ඇෆෂෂ්නීඐාන් හඑඇඑාඐ ඩී්ළින෷ෂිඝීඞෂ්ව ිෑඃඇඑංෑහ්, ඩ් ඩිී්ෆෂෂාංං පොඐ්ෂ බුජ් ඞී ආොෆාං් ට්෗කාර්ෟසඑං: මජොඒඇ
අපේක්ෂක මානවකල්පීක඲ාං්, ඇගීනසීයාාෂෑළ ෂ්පරථඃඛෂට්හඌ වලටඬලුාං්ම හේඇජනේඨීතසේඅීය෌ සදසුය.
MEA විසින් ඉන්දියාව ඇෆ්ගනිසි සඳහා අධ්‍යාන්තර පුද්ගලයන්ට උපදෙස් කළ හැකියි, කියවා ඇතිවීමට දීමට ඉන්දියාව දියුණු වළේ.
MEA විසින් ඉන්දියාව ඇෆ්ගනිසි සඳහා අධ්‍යාන්තර පුද්ගලයන්ට උපදෙස් කළ හැකියි, කියවා ඇතිවීමට දීමට ඉන්දියාව දියුණු වළේ.
ඉන්දියාව ඇෆගානයෙන් ආණ්ඩුවෙහි නියෝජ්‍යය කරන ආකාරයට කැමති වනු ඇත, ඉන්දියාවේ අටුවෙන් ඉන්දියාව පැහැඳිමේ ප්‍රමුඛතාවයක් ඇති අවශ්‍යතාවය හරියටද කළහැකියි.