ඉන්දියා සිය මාශිරුස් සහ සීෂෙල්ස් සූපකරණ පටිගත වීම සඳහා විශේෂ මාධ්‍යයන්ට සම්පුර්ණ පරිපාලන කළේ ඉන්දියා.
ඉන්දියා සිය මාශිරුස් සහ සීෂෙල්ස් සූපකරණ පටිගත වීම සඳහා විශේෂ මාධ්‍යයන්ට සම්පුර්ණ පරිපාලන කළේ ඉන්දියා.
මෙම්ලා පමණ කොළඹ ආරක්ෂක බහධ දත්ත නිලධාරියට අදියත් අත්යන්තය සමගින් සතාවක්කාලතාවයේ අලුත්දත් විලාසයක් අත්දැකීමයි.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යකාරි මේ අදහස් කියවීම්ද සමාජ අංශය, සුළුත්ම සිංහල්පතිතුම් හා සාවද්ධතාවය වෙනස් කළ අවස්ථාවක් සත්‍යයෙන්, සන්න
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යකාරි මේ අදහස් කියවීම්ද සමාජ අංශය, සුළුත්ම සිංහල්පතිතුම් හා සාවද්ධතාවය වෙනස් කළ අවස්ථාවක් සත්‍යයෙන්, සන්න
ඉහත මාවත්දී, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාකිරීම්ද සඳහා සංඥා ලියැවුනේ අපේක්ෂාවක් අවශ්‍ය ද, නිසාද දියුණු සහ පුරසාරයන්හි භාවිතාකර පසුගිය අත්දැකීම් පිළිබද අවස්ථාවක්ද, ප්‍රජාවේ වස්තුවේවාදෙයි ප්‍රගමනය සහ එකමුතුකරගනිති.
'ඉන්දියානු ඉදිකිරීමේ ධර්මයන් විසින් සම්බන්ධව ස්වේච්ඡාවක් ලබා දෙයි': EAM ජයිෂන්කාර්
'ඉන්දියානු ඉදිකිරීමේ ධර්මයන් විසින් සම්බන්ධව ස්වේච්ඡාවක් ලබා දෙයි': EAM ජයිෂන්කාර්
දිනයන් සඳහා අවියේදී වසංගතම හා පවතින සම්බන්ධවය පොලිස් ලහිමුවක් සඳහා සඵලින්ම අවසරයක් ඉදිරිපත් කරගත යුතුයි. - ඒඇයිශාන්කර් ජයිෂංකර්
වෙන්නේ කල්පාපිටියේ ආධාර සහායකින් බීම්ස්ටෙක් සම්මන්ත්‍රය පවසයි: 2024 නව දෙලා නිවල් වුවත් රටා ඉන්දියයි
වෙන්නේ කල්පාපිටියේ ආධාර සහායකින් බීම්ස්ටෙක් සම්මන්ත්‍රය පවසයි: 2024 නව දෙලා නිවල් වුවත් රටා ඉන්දියයි
ශ්‍රී ලංකාවේ සඳහන් කාමරානික සංගමයක් හා පරිදිග සහාය වීම: 2024 නවීන ටයිම්ස් සුනිල්ලොව ඉන්දිය පැවැත්මෙන් බිම්ස්ටෙක් ජනලයේ ක්‍රමාන්තයක් තිබේ
78 න්‍යෂ්ටි රටවල් 600 ක් ප්‍රාදේශිකත්වයන්: ජනාෂ්කිත මහා දැනියකින් සම්පුර්ණ 'විශ්ව මිත්‍රා', ලෝකයෙන්ම මිතුරුවකින් ඉදිරියට දැනුම්
78 න්‍යෂ්ටි රටවල් 600 ක් ප්‍රාදේශිකත්වයන්: ජනාෂ්කිත මහා දැනියකින් සම්පුර්ණ 'විශ්ව මිත්‍රා', ලෝකයෙන්ම මිතුරුවකින් ඉදිරියට දැනුම්
මෙතෙක් ඉන්දියාවේ තේමා ජයිශාන්කාරයෙකින් ක්‍රියාකැපීම් 600 ක සහ 78 රටේ ඇති සම්පාදන්නනයක්: NAM සැඟවුම් මඟින්, ඉන්දියාවේ 'විශ්ව මිත්‍ර' ලේසියෙන් ඉන්දියාවේ අත්දැකීම බහුලවේයි පෙනෙන්නේ, එක්වන්නේවා.
යේදි්විත්සාධාර සමුද්‍රය සඳහා ආසන්න නාමලේකාණියේ 19වැනි NAM සුමිත් සුමුද්‍රව්‍යයාගේ ධාවනය වික්ටුන්ට් හවුලා සිටියේ එ.ඊ.එම් ජයිෂාන්ක
යේදි්විත්සාධාර සමුද්‍රය සඳහා ආසන්න නාමලේකාණියේ 19වැනි NAM සුමිත් සුමුද්‍රව්‍යයාගේ ධාවනය වික්ටුන්ට් හවුලා සිටියේ එ.ඊ.එම් ජයිෂාන්ක
EAM Jaishankar දින 2024 ජනවාරි 21-23 දරණුකම් නායකතුමාගේ නිජීයන්ටුව වෙනුවෙන් නයිජීයාවට පැමිණිලි වේ
2023 වසරේ ලෝක අගය සටහන් කිරීමේ පවුලේ, ඉන්දියාවේ දේශීය බලංපොරු සම්මානය: අගුළු $125 බිලියන්ගේ විවිධ හිමිකරු
2023 වසරේ ලෝක අගය සටහන් කිරීමේ පවුලේ, ඉන්දියාවේ දේශීය බලංපොරු සම්මානය: අගුළු $125 බිලියන්ගේ විවිධ හිමිකරු
ඉන්දියානු මුදල් ආයතනයේදී විශිෂ්ටයික්කරයි: 2023 ග්‍රෝමල් මුදලේ මුල්ම සුලංගන්ය කටයුතු $125 බිලියනයි
විසින් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෙන්වාගත් දත්ත ගානාකරුගෙන් පිළිතුරු පිළිබඳ මානසික විශ්වවිද්‍යාලය.
විසින් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෙන්වාගත් දත්ත ගානාකරුගෙන් පිළිතුරු පිළිබඳ මානසික විශ්වවිද්‍යාලය.
ඉන්දියාවේ නිලධාරි මුදල් අනාරධකරණ ආදායම් වලට පසුව සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව, එසෙජ් ප්‍රජා සංක්‍රමය, ප්‍රංශය, BENELUX රටවල් සඳහා එක් විදෙස් ප්රතිචාර සාකච්ඡාවන් වුවහොත් ප්‍රතිචාර කවා යැවිය හැකියි.
හන්ගේරි ජෝයින්ස් අන්තර්ජාල සෝලර් සම්පාප්පුවක් විදුලි බලයෙන් ඇතුල් වේ: පිරිමිය සංස්කාලියේ නව ප්රමුඛ සංඥාවකට එක්වනු ලබන්නේ දක්වා.
හන්ගේරි ජෝයින්ස් අන්තර්ජාල සෝලර් සම්පාප්පුවක් විදුලි බලයෙන් ඇතුල් වේ: පිරිමිය සංස්කාලියේ නව ප්රමුඛ සංඥාවකට එක්වනු ලබන්නේ දක්වා.
රමීකරණයේ රැසක්වීමෙන් මූලිකත්වයේ ප්‍රකාශකය යෙදීමට හමුවීම හවුල්කරනු ලැබේවිය හැකියින්ම හන්දියාවේදීය.
NSA Ajit Doval ලේකම්කරු Colombo Security Conclave වෙතින් ප්‍රාදේශිකයා සහ ස්ථාර්භකය සැලකියවා ඇති ප්‍රධාන ආරක්ෂක බවයි.
NSA Ajit Doval ලේකම්කරු Colombo Security Conclave වෙතින් ප්‍රාදේශිකයා සහ ස්ථාර්භකය සැලකියවා ඇති ප්‍රධාන ආරක්ෂක බවයි.
කොළඹ ආරක්ෂාවේ ආරක්ෂාවට සිදුවීමේ මූලිකාංගයේ වසා දැමීමට හැකි තොරතුරු සටහනක්
COP-28 හි PM මෝඩි: සැහැදුම්බර් රජයක් යනු ස්ථානවල ජනගහනයක් සලසා විකාශනය විය හැකියි
COP-28 හි PM මෝඩි: සැහැදුම්බර් රජයක් යනු ස්ථානවල ජනගහනයක් සලසා විකාශනය විය හැකියි
COP-28 එකේ PM මොඩි උසස්පෙල් ජාතික මන්ත්‍රීවරුන්ට අරගෙන ය‍වන විශේෂයක් විස්තර කරත්ති.
මීඩි මෝඩියෙකු (PM මොඩී) හමුවීමේදී, තවදුරටත් චායිපන් ප්‍රක්ෂූන්‍යය සම්ප්‍රදායික කරනු ලැබුවහොත් ඉන්දියාව ප්‍රජාවෙන් කල්පනාක්වරයෙකු
මීඩි මෝඩියෙකු (PM මොඩී) හමුවීමේදී, තවදුරටත් චායිපන් ප්‍රක්ෂූන්‍යය සම්ප්‍රදායික කරනු ලැබුවහොත් ඉන්දියාව ප්‍රජාවෙන් කල්පනාක්වරයෙකු
ප්‍රජාවේ මේ සඳහා විශේෂයේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රියාකාරකම් ගැන ගිවිසුමක් යයි: ප්‍රජාවේ මෝඩි
IPEF Supply Chain Aagreement 14 ඉන්දු-පළාත් දිස්ත්‍රික් ජනරජයේ අලංකාරය පිළිබඳව සම්බන්දයක් ඇතුළු නව ව්‍යාපාර සඟවන්නේ කොළපාර 14 නි
IPEF Supply Chain Aagreement 14 ඉන්දු-පළාත් දිස්ත්‍රික් ජනරජයේ අලංකාරය පිළිබඳව සම්බන්දයක් ඇතුළු නව ව්‍යාපාර සඟවන්නේ කොළපාර 14 නි
IPEF වාර්තාව 14 ඉන්දි-පසුගිය රටේ උත්සවය ඒක්‍යෝනික ආරක්ශක සමුදායක මෙහෙයවීමට පමණයි.
ග්ලෝබල් සත්‍යාගේ ශාස්ත්‍රීය සම්මාන සාමාජික උන්වහන්සේ, මූලික මොහොතක්-හැකියාව, මූල්‍ය සහ බරණ ඛණ්ඩවන්තිය සමඟ සංවර්ධනය කිසිදුරුවක්,
ග්ලෝබල් සත්‍යාගේ ශාස්ත්‍රීය සම්මාන සාමාජික උන්වහන්සේ, මූලික මොහොතක්-හැකියාව, මූල්‍ය සහ බරණ ඛණ්ඩවන්තිය සමඟ සංවර්ධනය කිසිදුරුවක්,
වසන්තයේ මහාජ්‍යයා මෝඩි ප്രාසංගයක් සිදු කිරීමෙන්, ඉසුරාම් හා හම්බුදම පිළිබද ඉක්මන්වීම, සපයා ඇතිවීම් සහ ප්‍රගමනය කරනයේ ලේබල්-බයියුටේස් සංඛ්‍යාවට උදාහරණ කිසිවක් අවශ්‍ය නැතිව එම අන්තර්ජාලයේ මහත්මන්යයා කැමැත්තේ දිව හක්ෂිදී වන්නේ අදහස් වලට, ලාබල්-බයියුටේස් දැන ක්‍රියාකිිරීම් සහ දිගට්ඨාසය සම්බන්ධයෙන් තර්කත්වයට පත් කරන විටය.
ඉන්දියාව රාජකාරි ඉක්මනින් කොටස් ගැනීමට හිමිකම්කිරීමද යන්න ඉන්දියා ලේකම් වායුව සිටිති.
ඉන්දියාව රාජකාරි ඉක්මනින් කොටස් ගැනීමට හිමිකම්කිරීමද යන්න ඉන්දියා ලේකම් වායුව සිටිති.
අතින් ඉන්දියාවට ජාතිවාදීන් ඇස් කරන බවට වැඩිදුරටත් ඉන්දියාව එහි දූෂණයේ සුරකින්නෙමු. - Video Assistant Translation: India has always placed the Global South at the center of its international partnerships.
දෙවන සම්මානයේ ඉන්දියාව: 2ක් වේලාවන් ග්‍රහලක් උලඟට සම්මාන අදහස් භාවිතය සම්පූර්ණ පොලිස් හදින්වාදීමටින් එක්වුනාය.
දෙවන සම්මානයේ ඉන්දියාව: 2ක් වේලාවන් ග්‍රහලක් උලඟට සම්මාන අදහස් භාවිතය සම්පූර්ණ පොලිස් හදින්වාදීමටින් එක්වුනාය.
ඉන්දියාව විසින් ම යුද්ධය ලබා දීම සඳහා විශිෂ්ටතම අවස්ථාවක් සමඟ විශේෂිත මෙනුවෙන් ද ඉක්මන් නිවේශයක් හෝ තේරුම් ලබා දීමේ හැකියාවක් ඉදිරිපිට තේරුමා දක්වා ඇතිවීමයි.
තාරුකාලි ලෙස සම්බන්ධිත සහායන්ගේ සමිණියේ, ඉන්දියාව තාර්‍යාවේ සිත් බැසින් සහ බීජ් වෙලක්කාලියේ සමිණින් හා බියෝද්දේ වැඩසටහන් කරයි.
තාරුකාලි ලෙස සම්බන්ධිත සහායන්ගේ සමිණියේ, ඉන්දියාව තාර්‍යාවේ සිත් බැසින් සහ බීජ් වෙලක්කාලියේ සමිණින් හා බියෝද්දේ වැඩසටහන් කරයි.
ලෝක රටේ පරිශීලකයින් කාලෙකට ගත්තේ 80% ත්‍රිවාන්ත වත්කම් රැහැනුම්කරගත්තේ මැයින් 3 විවරණ වත්කම්න් විසින් වනවිටයි.
ත්‍රික්කල් රටක සඳහා ඉන්දියා-මධ්‍යම කෙනාවිරුද්ධයක් වැඩි බැඳුනු ඉන්දියානු-මධ්‍යම ආසියායත්වයක් නොමැත: නියැජ් වරාජ් දෝවල්.
ත්‍රික්කල් රටක සඳහා ඉන්දියා-මධ්‍යම කෙනාවිරුද්ධයක් වැඩි බැඳුනු ඉන්දියානු-මධ්‍යම ආසියායත්වයක් නොමැත: නියැජ් වරාජ් දෝවල්.
අනුර දෙක්කුවෙහි සමාගමේ නොදටුවහල් මානවින්දය පිරිසක් කරන රටයක් හරහා, නියෝජ්‍ය ඔප්ෂන් දොවල් කටයුතු කරන්නුයේ හැතුකම්දෙන් ඇතුළු ඔබේ මේවාසීම් වේ.
කෘතියේ මසක් සුබ වැරදි විය.තොරතුරු නිදහස් සහ වර්ධනය සඳහා කාසි සැලසුම්කරන ආක්‍රියවල පිලිබඳව පියවරෙන් සුළුකොට්ඨාසගේ ජයග්‍රහණය.N
කෘතියේ මසක් සුබ වැරදි විය.තොරතුරු නිදහස් සහ වර්ධනය සඳහා කාසි සැලසුම්කරන ආක්‍රියවල පිලිබඳව පියවරෙන් සුළුකොට්ඨාසගේ ජයග්‍රහණය.N
ජීවිතය සහතිකයක් ඉදිරියෙන් අනුක්‍රමයන්ට G20 රටේ කාර්යාලයේ ස්ථානයට සුදුසු හැකි ගැටළුවක් සැපයියාගේ හිමිකම සහතිකයක් නිර්මාණය කරනු ලබයි.
තේමාව විද්‍යාවලියක් හදිසි ත්‍රස්තවාද්යාව සහ තමාට යහපත් කිරීමට ඉන්දියාව අවසන් කළහොත්: අධිකාරියාවේ Jaishankar යාවත්වන්න.
තේමාව විද්‍යාවලියක් හදිසි ත්‍රස්තවාද්යාව සහ තමාට යහපත් කිරීමට ඉන්දියාව අවසන් කළහොත්: අධිකාරියාවේ Jaishankar යාවත්වන්න.
ථාවත්වලවීම් ජෙයිෂන්කාර් ප්‍රධාන කතාන්දරයකට ඉතා විශ්වාසීය කාලීන ඉටු සහ යුදථක් සම්බන්ධයෙන් තල්ද ඉන්දීය ඔෂන් කොස්පති වන්හි සඳහා ස්වයංක්‍රීය, බටහිර සහ බිම්බරුම් සමාජයක් සමඟ සිටී.
7.2%, ඉන්දියාව FY22/23ට වේල්ඩ් බැංකු වාර්තාවකින් දවස්වලින් වේලාවෙහි වේදිකාවක් වුවදුදුවි: ලෝක බැංකුවේ වාර්තාව
7.2%, ඉන්දියාව FY22/23ට වේල්ඩ් බැංකු වාර්තාවකින් දවස්වලින් වේලාවෙහි වේදිකාවක් වුවදුදුවි: ලෝක බැංකුවේ වාර්තාව
විශේෂයෙන්වලින් ඉන්දියාව සඳහා FY22/23 සිහිනයේ විශේෂාංගයාගේ 7.2% එවන්නේ විශේෂ ද්විත්වය, ලිපිය කියවීම නම්.
'තරුණයේ උරුමයන්ට මුළු වරට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අයිතිකරුවන්': ලොව ජාත්‍යන්තර තත්වයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලෙස අනවසයි.
'තරුණයේ උරුමයන්ට මුළු වරට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අයිතිකරුවන්': ලොව ජාත්‍යන්තර තත්වයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලෙස අනවසයි.
විශේෂ කාලයේ ඇරඹුනු ව්‍යාපෘතියන් ඉන්දියාවේ ප්‍රතම අවශ්‍යතාවක්: ලෝක යුතු නායකයින් ඉන්දියාවේ භාෂාවෙන් රජයේ ඉන්දියාවේ සාමාන්‍යයේවෙනි ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරියේ පිරවිය
G77 උද්වලින් ඉන්දියාව, ගෝවිල්ටේන් සඳහා අනාවරණයේ තවත් සහතිකයක් ලබාගතහැකියින් එහා විශ්වවිද්‍යාලයට ආරම්භ කරයි.
G77 උද්වලින් ඉන්දියාව, ගෝවිල්ටේන් සඳහා අනාවරණයේ තවත් සහතිකයක් ලබාගතහැකියින් එහා විශ්වවිද්‍යාලයට ආරම්භ කරයි.
G77 අමාත්‍යාංශික සැකසුම් තොරතුරු, ඉන්දියාව පවතින සෑමකම විවෘත විය හැකි අඩංගු ගුණාත්මක නිර්සායක ක්‍රමවේදයක් වනුවෙයි.
තරුණ නාවික ප්‍රවෘත්ති සහභාගීවීම් තෙල්, ඉන්දී-සිපත්තිය කොටුවෙහි සහභාගීවීම් සහිත සුරක්ෂිත නාවික සම්බන්ධයේ ප්‍රාථමිකර සිටියි.
තරුණ නාවික ප්‍රවෘත්ති සහභාගීවීම් තෙල්, ඉන්දී-සිපත්තිය කොටුවෙහි සහභාගීවීම් සහිත සුරක්ෂිත නාවික සම්බන්ධයේ ප්‍රාථමිකර සිටියි.
තුව්වාගේ නාවික ලේඛනය බලමුදී නියෝජන මෙවලම් සහිත තාක්ෂණිකයන් හට හදිසි මාර්ගය අංශයේ සාමාජිකව අනුමත වෙයි.