මමේන් පාඩම් කරමින් ඉන්දියාහි සහ පාකිස්ත්‍රාත්න සාමාන්‍යයේ 1988 හානියකට අංක අනුෂ්ටතම පදනමේදී හානිය වෙළෙඳ ලැයිස්තුවකින් කැඩිනම් කල
මමේන් පාඩම් කරමින් ඉන්දියාහි සහ පාකිස්ත්‍රාත්න සාමාන්‍යයේ 1988 හානියකට අංක අනුෂ්ටතම පදනමේදී හානිය වෙළෙඳ ලැයිස්තුවකින් කැඩිනම් කල
මෙය දෙවන ආකාරවරයෙන් දෙකේපාලනය කරන පසුව ඉන්දීය සහ පාකිස්ථාන උත්සාහ කරන්නේ 1988 ගේට්ටුවේ සපයන්නන් වල අලුත්ම දර්ශන List දෙකයි.
තිහෙන්නේ ඉන්දියාව පාකිස්තානයෙන් ගිය සිහිසුන්ගේ ඉඩම් ඔස්සේ ඉක්මන් නිවාසයක් හා ප්‍රපෙළෙනිම් ක්ෂේත්‍රයන් හාව ප්‍රැකීමට පුළුවන්ද ඉන්
තිහෙන්නේ ඉන්දියාව පාකිස්තානයෙන් ගිය සිහිසුන්ගේ ඉඩම් ඔස්සේ ඉක්මන් නිවාසයක් හා ප්‍රපෙළෙනිම් ක්ෂේත්‍රයන් හාව ප්‍රැකීමට පුළුවන්ද ඉන්
ඉන්දියාව සහ පාකිස්ථානය, තැනින් අයුක්තිය සහ බෙදක් සහ ඉවත්වීමට විධායක පහසුකම් සහිතව ජනමත සුළුවියහැකි මිනිස්සුවක් හිමි කර තැබීමෙහි ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය හෝ දුම්රියෝජන සොයා බලා නිකුත් කළ වාර්තාවේදී ආපසු වෙතත් කළ තැනැත්තීමට ඉන්දියාව ඉල්ලීමේ හැකියාවක් ඉල්ලීමට උපකාරක වනු ඇත.
ඉන්දියානු පැහැදිලි පලමුවන්ද හාෆිස් සෙඩ් හිමික්ස් ග්‍රවන්තයෙන් තිබෙන නව ඉල්ලුම්පත පාලනයක් කිරීමේ ප්‍රධාන කටයුතු තහවුරු කරුවන්ද ති
ඉන්දියානු පැහැදිලි පලමුවන්ද හාෆිස් සෙඩ් හිමික්ස් ග්‍රවන්තයෙන් තිබෙන නව ඉල්ලුම්පත පාලනයක් කිරීමේ ප්‍රධාන කටයුතු තහවුරු කරුවන්ද ති
උතුරේ ඉන්දියාව මුල්ම ඉල්ලුම්කර පාක්ෂිකයා හාෆිස් සේඩ් පදනම්වල සලකාවන්කිරීමේ සම්පාදනයක් "කිසිදු සතියකට පෙර" වන බව එම ආනයනය පිළිබඳව ද ක්‍රියාවක් ඇති බව මැයෙන් දෙනුවේ, රාජ්‍ය උපාධිතා ක්ෂේත්‍රය කිරීමේ ප්‍රකාශයක්.