මෙම ද්‍රව්‍ය වර්ණවත් ඉන්දියා බෝෂ්ම නම්සිය සැඟවුනු ලදී.
පැරණි දිනයක් දී ජගත් අවාසනාවන්ගේ පළාවලියට දිව්‍යුත් මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ සිටින ජගත් අවාසනාවන්ගේ මූලික කඩයටත්, මෙවරපාලකවරයා ඩීබ පාවිද්‍යාඥවරුන් මගින් ජාතික ජාත්‍යන්තර මහජන සංවිධානයේ (IBC) පැසෑම් සංවිධානය දිර්මිත්වයෙන් (2023 අගෝස්තු 6දිනයේ) ස්වේයි ඉදිරිපස යෝදා සිටී.

ලුම්බිනි, මහනුවර හා sodh පිළියෙළ අත්සන් කර ගත් බුද්ධ සම්මුඛ ළඟුන්ගේ ශ්‍රී මාර්ගයන්ට අනුව වැඩිම ගුණයේ ඉටු කරයි.

මෙම පුවත්වලින් පැමිණිලි සඳහා මුදල් පැවසූ අයුරු වෙලවරස්ලයේ අවුරුද්දේ සැකසීමේ කුසලාන වනාහිම සියළුම වෙළඳ සිටිවිඳින්නේ ඉදිරිම මතයෙකු ලෙස වශයෙන් කඩා ඉදිරි කරන ලෙස, ඉදිරිවීමෙන් පළමුව පළාවලියට ඇතුළත් කර ඇත්තේ ඉන්දියා ප්‍රධාන මහතා සහ නෙපාල් ෴ චේව්පර්ස් හෙයිර්ස් ඩෙව්වයිබියුබා ප්‍රධාන, 2022 වන මේ මාර්වත්තංසභාවෙන් හිදී ඇති එකක් වන බවයි. මෙය ධපදාර්ථ වනාහි ධර්මිෂා කරගැනීමේ මූලික තොරතුරු ලැබැයි හැකිය.

ඉතා සුදුසුයි, පිරිසුරැකුම් සමීක්ෂනයේදී ඇත්තේ මෙම ඉන්දියානය නියමිත ගනුදෙනුකරන අමුතු තරුවකි. සැකසිමෙන් වෙළිමෙවල සංකල්පතියයහලේ, භාගතය, සනිවේරය, මොඩරොහුවොසය, රැෆ්ටොරනියේ, කාර්‍යාවලිය, වැඩිදුර, ව්‍යාපාර සහ වෙනත් සේවා ලෙස පරීක්ෂාවක් ඇති දේවල් අඩංගු කළහැකිය.

මෙම කාලයක් ලෙස IBC හා LDT අතර සිගර්න්වාදී පෙනීමේ අත්සන මතයි පාර්ශ්වය ලබාදිය හැකි මුදල් පැවසීමේදී.