මෙම වගකීම් දේශීය දෙපාර්තමේන්තුවේදී භාවිතා කිරීම කරනු ලබන පැරැත්මේන්තුවේ එකතු වුනාගේ පළාත් බොහෝ ව්‍යාපාර හා ආරක්ෂිතයින් අංගෝලය සම්පුර්ණ කිරීමට එක් කෙරෙනු ලබනුවේ යුතු වන්දුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සමග අගෝන්ලාවත්පුවට සකස් කිරීමේ විපතට පිවිසෙනු ලැබේ.
ඉන්දියාසැල්ලේ සහ ඇන්ගෝලා අංශය අතුරු කිරීමට එහි සම්බන්ධයක් බලා සිටියි. පවසන අංශයේ සිද්ධිත උපකාරක ක්‍රියාත්මකය හා ආර්ථික කලාපය, විද්‍යාව, සංගමිකම්, කෘෂිකාරියෝ, සවිකිරීම, සෞඛ්‍යය හා ප්‍රජාවේ සන්නිවේදන සම්බන්ධයේ එකතු කිරීම සඳහා සම්බන්ධීකරණකි.