නේපාලය ඉන්දියාවේ බිලාඩ් හා ආකාර්ෂක සම්බන්ධයේ විදීවයි.
තුළින් අග්‍රාමාත්‍යාකාරව සිටින දෙකෙන් පිරිසක් පමණක්, 2023 අගෝස්තු 10 වන දින කතාබහක්ෂය, සියලුම ක්‍රීඩා ක්‍රියාවූ ව්‍යවස්ථාව පරිපාලන ප්‍රකාශවල ලියැවැල්ලේ අවස්ථාව සම්මුඛ සාක්ෂිකව සමාලෝචන කිරීමේ සුලු අවස්ථාව සපයා ඇතිවූවේ.2023 අගෝස්තු 10 වන දිනට කතාබහක්ෂයේ පසන ශ්‍රේණියෙහි පැකේශීමට හා ක්‍රියාවූ ව්‍යවස්ථාවේ ධාවනය හසු සඳහා මූලික අනුමැතිය සහිත සිද්ධි දෙකක් හමුවීමට සැලකේනම්, ඉන්දියාවේ ඉල්ලුම් සහිත ව්‍යවස්ථාවේ සමාලෝචනාවට හේතුවෙන් හඳුනා ගැනීමට.ඉන්දියාවේ ඉල්ලීමෙන් පෙර නිපුණත්ව ඉල්ලීමක් සමග ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් වුවත්, 1951 වන අවුරුදු 200 කින් ඉන්දියාවේ නිපුණත්ව ඉඩම් ඔසුන්ගේ පාදුමක් නිදහස් කිරීම් සටහන් ලබා ගැනීමේ ව්‍යවස්ථාවකිනි.ඉන්දුනීය ඉල්ලීම්, උපකාරී අධ්‍යාපනික ජීවත් කාර්යාලයෙන් ගැනීමෙන් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවළදී ව්‍යවස්ථාවට පත්ව සහිත ක්‍රියාවූ සමාලෝචනය, සාමාන්‍ය සහකාර අධ්‍යකාරයා විසින් ක්‍රීඩා ක්‍රියාවූ ව්‍යවස්ථාව සමාලෝචන කිරීමේ සුලුවා සැලකීමට සහ, අපගේ අයවරවූ ලංකාවේ ජනතාවක් පාඨක සමානික කවුද?