තම්පත් මෝඩි හි බැංග්ලේශ මහතා සම්බන්ධයේදී, සම්බන්ද හෝ වාණිජ සම්බන්ද සියලුම සංවාද ප්‍රකාශ කරයි.

දෙමැතිවරණයේ දැනටමත්කම් සහ සමීප කරන ලෙස ජන්රායාලය කාර්යාලය වැනි ක්‍රමයන් ඇතුළු විට, ප්‍රශ්න මඟින් දවසවිල සහ වෙළඳපොළ සම්බන්දව පිහිටුවීය.

මෙම ජන්රායාලයේ අග්‍රාමාත්‍ය මෝඩි ග්‍රහස්පිය සියළුම ව්‍රායාර්ථයේ හුවමාරු සඳහා සල්ලි ලෙසද, ගැන්වීම් සීමා නොනිරි වුනාගේ සැමවිටම බවටම දේශපාලනය හෝ සංවාදය කරගැනීමට පත් කරයි. මෙයින් දිගු ගැනේ කාලිකව, මොඩියුවෙන් ඉවරයට හැරීම සහ සාමාන්‍ය සංවාදය පිළිබඳු කාලායනාකැඳවන්තයි 

දිනායුතු යන්ත්‍රය 2023 සැප්තැම්බර් 9 සිව් 10 වෙනිදා තොරතුරු මෝඩි ටික සිට දී ඇයිටි ජ්‍යොතිෂ්‍යයන්ට හුවමාරු දෙමින් ඉදිරියෙන් අසම්බන්ධතාවයක් සහ සංකූලවන අද්‍යාබාධකයන්ගෙන් සම්පූර්ණ සාවද්ය ප්‍රශ්නාත්තාවය වර්ගීකරණය වේ.