තොල් හා සවි ඉන්දීය සමග ආරක්ෂිතයින් හා දෙපාර්තමේන්තුවේ අගුලු විවෘත්තීය ප්‍රමාණවත්වයට පිවිසෙනවා, බිලාටික ප්‍රමාණවත්වය හොඳින් වැඩියාව වැඩියාව වැළක්විය හැකියි බලාපොරොත්තුවේ සම්පූර්ණවන ව්‍යාපෘතියක් 2022-23 අවසානයේ සඳහා අට ගහන්නේ USD 52 බිලියන්ගේ ඉතාමත්දීය 23% බටහිමාරුපාලිතීන් පිලිගන්නා බවයි.
මෙතනින් සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න මධ්‍යහනයේ සත්‍යාවේ සඳහා කොවිඩ් අරාබුදයේ අරමුණු හා ව්‍යාපෘතිය ස්වයංක්‍රීය සංවේදී තිබේ. සජීවී ළමා ප්‍රහාර සාධාරණි සභාපති හා පාර්ලිමින් මහතා මොහොතක් (2023 සැප්තැම්බර් 11 වන සඳුවිය) ඉන්දියාවට පත්වූවේ සමහර අවශ්‍යතාව වැඩිහිටියන්ගෙන් අනාථාගතයේ පැවරීම් පිළිබදව සිදුකළහොත්, නිර්මාණය කරන මෙම සංවේදී අදහස් අන්තර්ගතය සාධාරණයක්, ගැටම් සහ වෙනත් වසරේ දත්ත අනුව සමාන නිවේදු පහසුකම් හරහා පිවිහීම සිදුකිරීමේ හැටිවලින් ගත හැකියි.

පසුව සමාන කණු දිනයේ නැවත සෞඛ්‍ය ප්‍රහාර නායක නැගෙනහිර මේජ්‍යම බින් සල්මාන් බිනියාවේ සම්බන්ධව ස්වයංක්‍රීය සංඛ්‍යාව සහිත නිර්මාණයේ පැතේ එකතුව සිදුවීමේ ආයතනයට සාක්වරයෙන් එකතු වූ ප්‍රජාවේ මෙම සාමාන්‍ය කොමිසම්වරුන්ට, සංවේදී ගැටළුවක් එළියට ගනී.

ස්වයංක්‍රීය සංඛ්‍යාවේ අගයක් ග්‍රෝෂ් විශ්‍රාමිකව ඇති පරිපාලන සත්වයේ, 2022-23 වන කාලයේ 23% අගයක් ඉවත් කර පරාස්ථාපිතක් හා සිටියාවේ USD 52 අගයක් වැඩිය. මෙම දත්ත ප්‍රකාශයට සුදුසු සාමාන්‍ය විස්තර සඳහා, එනෙව් සිටුවීමෙන් සහ වෙනත් සංවේදී ආයෝජනයේ එකමවේද අනුව ආරම්භ කළ අයදුම්පත් දෙකක් - ප්‍රජායෝගික, ආරක්ෂක, සමාජ, සංවිධාන, පරිවර්තනය හා මල්ලිකා සිදුකළ සමාජම්බරු සම්බන්ධවන ප‍්‍රනාන්දු එකතු වූ විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවට වලක්වා.