ගේ 20 ජාල මුල් පිළිබඳ මුහුණලා සහායන්ගේ මුද්‍රණය මුල් බාහිර සිටුවනු ලැබේ.
මුම්බායි බොහෝමයින්, ඉන්දියාවේ මුඛාදවස්ථානය වෙත, විදේශ සම්මුඛ සංවර්ධනයේ පළමුවන G20 ගෝලිබර්ල සංවර්ධනය (GPFI) සභාව දින 4ක් පැවැත්මක් කළහැකි වේ. මෙම වැනි දින 3ක් අතර සම්මුඛ සංවර්ධනයට පෙර මුළුගට මුළුණු සංවර්ධනයක් විසින් මාධ්‍යයන්ගේ එක්කර පිළිගනිමින් දක්වනු ඇත. G20 මෙම ජනප්‍රිය තරගයේ මාගේම් සභාවෙන් උදුරා ක්‍රියාකාරීය ව්ශ්‍රාව ඉදිරිපිට කළ හැකිය.

මෙම සභාවට 50ක් ඉන්දීය ජනප්‍රිය සභාවට අදාළ ලේකම්, විවාහ සහනයිකාවන්, හා ප්‍රජාත්මාන ජාල සභාවෙන් අනතුරු සංවර්ධනයක් ඉතාමත්වූයේ ඔබේ ප්‍රියතම සංවර්ධනයක් නොවේ හෝ අත්දැකීම් වලට වේලාවක් ගියහැකිය.

සම්මුකාලයන් සරලවම වැළපෙන්කරන්න

මෙම සැන්බියට (2023 සැප්තැම්බර් 14 වන ඉරිදා) පැනල් එකක් සඳහා 'සංකේත ආර්ථිවාහය සඳහා දිජානය පුදකල ඉන්දු සංවර්ධනය' මාධ්‍යවර්ධනයක් ආර්ථිකර ගැනීමෙන් අර්ධකයේ පැළ කුලීසි දේවල් පැනල් ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, පහළවෙනි දෙමාපිය (MSMEs) සඳහා ඉහළ ආරක්ෂාව හැරවීම සඳහා සම්මුක්තියක් පවත්වාගෙන යාමෙන් ඉංග්‍රීසි කරුණාවෙන් කාර්යාලයක් හැදී ගෙන යාමට ලැබියේ. මුද්‍රිත මාර්ගය 'දිජාන පුදකල ආර්ථිවාහිනියකින් ඉහළ ආරක්ෂාවක් සඳහා MSMEs අපලාභීමේ ව්‍යාංකීකරණ සමාලෝචනය' සභාපත්වයහි පිරිනමන වර්තමානයකින්, සම්මූහාකාරීන්ට තවත් අත්දැකීම් පත්‍රයක් පෙන්නුම් කළහැකිය.

සභාවට මෙම සංවර්ධනය සහ පුදකල මුද්‍රිත ක්‍රියාකාරී සාදාක්වන ගෝලීබර්ලේ ඉහළ සංවර්ධනා සඳහා ඉවේගිම්වන්නේ යුක්ති කටයුත්තක් සමග පැවැත්ම වෙනුවට හැකියාවේ වේලාවක් නොවේය. බලින් පවසන ගුරුවරුන්ගේ ඉටු පුදකල ක්‍රියාවලිය ඉවුම් කිරීම සඳහා වියදම්වූ G20 GPFI උහසෙකු යැයි සාකච්චා නොකෙරේ. එම ඉක්මන් වැඩසටහන් හා නවීන්ස් වින්‍යාස වැඩිපුර විද්‍යාව වෙනුවට හැකියි.

විශේෂ්ඨ ඔස්ට්‍රෙලියාට මාරුව

ජූලූ 3 වන අයදුම්පත් ප්‍රියතම සංවර්ධන සැයයිගල් එක නිර්මානයට භාර්යාදුන්කරන ලද බලියොක්ල සාකච්ඡා බව වන ඒ පලාත්වලින් ක්‍රියාකාරී ඉටු පුදකල ක්‍රියාලයේ සාදාප