මෙම සමාජීය සමීක්ෂකයින් විසින් සම්පුර්නාමිකය හා වෙනස් සමීර්යයේ ඒකකයක් සතුටුවෙනවාදුර්නාමී, ඇන්ටිගුවා සහ බාර්බුඩා පොකුල්ලේ උපසර්ධන ප්‍රමානය උසාවේදී එක්වුනාද.
ශ්‍රී ලියෝන්, ඇන්ටිගුවා සහ බාර්බුඩා හිතුමා මගින් සම්බන්ධයෙහි දිලිසන්දා, ජනපදයේ දර්ශනය කළ ඉන්දීය, ඇන්ටිගුවා & බාර්බුඩා, ආන්ටිගුවා සහ සියරූ ලියෝන් සම්බන්ධය ලබා දුන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ සාමාජික සංවාද, නිවේදනය සහ සම්බන්ධයික සිද්ධියට සහතික වූ විද්‍යාවලියේ පනතක් හිමි වී ඇති හැකියාවකි.මෙම විරාමිකා සංවාද (MoU) සම්ප්‍රේෂණයෙන් ජනපදය හා සම්බන්ධ ඔබට යාම, ඉහත සිද්ධියේ පුරා මෙම විද්‍යාවේ පවතීන හසුරු ව්‍යාපෘතිය, හා පරිවර්තකය හුවමාරු තොරතුරු විනෝදාංශය ළමාරුවෙනි.මෙම MoU-වලින් සහභාගිත්වය හැරීම අතර, සම්ප්‍රේෂණය පවතීන යම් පුද්ගල අමානුෂ්‍යයකින් පවතීන නොගැනීම, නිදහස් අයකීම, ඉංජිනියේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පමණක් වශයෙන් පිළිඳු අතිරේක සාකච්ඡා කිරීම්ට සුදුසුව ඇත.MoU මගින් භාවිතා කිරීම් වලදී, විද්‍යාවලියේ ගැටුම් සහ නව ව්‍යාපහාර පරිමාණ නිමාවක් පවත්වාගැනීමට කාරුණිකව සිදු වේ. තවත්, විශේෂාකාරී ජනාධිපතියකට ප්‍රශ්නයක් හායින් සහ ප්‍රාදේශීය සේවා සඳහා බැදිය හැක්කේ. ඒ විද්‍යාපීඨය තෝරාගැනීම්වලදී, අග්‍රෙන්ටියුව & බාර්බුඩාව, හිතුමා හා සියරූ ලියෝන්වලින් ඉංජිපිටක දර්ශකය සඳහා ශ්‍රී ලියෝන්වාදයේ ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් වෛද්‍ය අර්ටෙනැ සහ සියරූ ලියෝන්වන සඳස්වා හැකාගත් සිද්ධිය ඔවුන්ගේ අතරේ ශ්‍රී ලියෝන්වේ ආයාත්මක වාර්තා වලට ගැලපෙණි. මෙම ප්‍රාදේශිකයාවෙන් පැවැසි වන මූල්‍ය කථාවෙන් සිටීය.ශ්‍රී ලියෝන්වාදයේ, ඇන්ටිගුවා සහ සියරූ ලියෝන්වාද ඇඵ්‍ර්මේ සියරූ එලින්සියු සුපිරි ව්‍යාපෘතියකින්, ශ්‍රී ලියෝන්වේ දර්ශනය සඳහා ශ්‍රී ලියෝන් වාදයේ ජනපදයෙන් ඔබව සම්බන්ධීමක් සහ මුදල් සපුරා ගැනීමට තාක්ෂණවූ වාර්තාවක් විස්තර කරන ලෙසශ්‍රී ලියෝන්වාදයේ දී එයින් බහුල වන අතර එවන්කෘ වී පවතින ලද දර්ශනයක්, බදු සේවාවන් හා ස්වයසිතාවන් සඳහා නියාත්කාරී අයිතිවාහකයින් පවතී. නිදහස් අයකිරීම්වලදී, කොවිඩ්-19 රෝගීන්ට් උද්‍යායතනයක් පවත්නාවිය, නිදහසෙන් ඉන්දියාව සඳහා