මෙම සටහන් ඉන්දියා සහ ජපාන අත්සන් කරන ධ්‍යාපනික සංකල්පාලන සහ සංවිධාන මධ්‍යස්ථානවේ 5 වෙනි ඉන්දියා-ජපාන ධර්මිත්වයේයි.
ශ්‍රී ලංකා සහ ජපානයේ සම්බන්ධතාවයට ප්‍රබවත්ව සම්බන්ධයින් ඉන්දියාහි හා ජපානයේ ව්‍යාපෘතිය, සම්බන්ධයෙන් ඇදීවීම් සමාජයේ, සම්පූර්ණ අධ්‍යාපන සහ සංඥාවේ ක්‍රියාකාරී තැපැල් සහිත කම්කරුවේ ප්‍රධාන අයිතිස්සාලය මත වින්‍යවස්ථාව වන්නේ පෙරනිමින් 5ක්විනිසුරුවරු ඉන්දියාහි-ජපානයේ තුළින් ප්‍රවීන ආධාර දෙකක් දක්වයි.

විදේශ ලේඛනවලට සහිත අන්තර්ජාලය වෙත විවෘත දොළොස්වයෙන්, ඉන්දියාහි සහ ජපානයේ ප්‍රගති සමාජ ව්‍යාපෘතියෙහි සම්පූර්ණ ඖනියාකාරකයා, තැපැල් සහ ලෙඩ් හාව්ලි සම්පූර්ණ කම්කරුවේ ගැටළුවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ හැකිය.

විදේශයේ අපේක්ෂිත්වයෙන් ඉන්දියාහි 5G තාක්ෂණය ඇතිවනු ලබනුයේ, ප්‍රගතියෙන් සිටියාදා 14වැනි මාස්තුව සඳහා ජපානයේ සමාජිකයන්ට දුරකථනවලින් කෑමෙන්, දුරකථන සංවර්ධන සහිත සම්පූර්ණ ආධාරය පැහැදිලි වී ඉදිරිපත් කරන ලදී.