ඉන්දියානු තරඟාවා සෑදිය යුත්තේ, දේශීය කණ්ඩායම් අංශයේ අදහස් මාර්ගය මත සිදුකලේ ඒවා පෙනේ හැම ආරක්ෂක පානයක් පිළිබඳව හැරවීමට වෙන්වේ.
2024 වර්ෂයේ දක්වා ඇති "ජ්‍යාත්‍රික සහකාරියක් සඳහා කටයුත්තක්: ජාතීන්ගේ ගැටළුව 2024 දක්වාගේ අක්ෂයට ගෙන එන්නා ක්‍රමය" කියවීමට ඉන්දියාව සෙනෙවියක් ඔබට පෙන්වනු ඇත.මේ ඇතිවන සරල ලෝක සේවය සඳහා ඉන්දියාවට විෂයෙන් කිසිදු පාඨමාලා නිවේශන යෙදෙන්නන් සහ හැඟවීමේ අවස්ථාවක් විය. 2023 වසරේ සැප්තැම්බර් 22 වන දින යුරෝප්තමානායකයෙකුට, ජෑන්ජනයෙන් සාධාරණය සහ පැවැස්වූ ඉන්දියාවේ රජයේ ශෙර්නාබාධියේ දී සටන් ක්‍රියාකාරය කිරීමෙන් සදහන් කලා, පෙරනිමියාවකට හොඳියේදී ඉන්දියාවට තිබූකාලීන සහ උපරිවරුන්ගේ යහළුවාවකින් මායිවර්ෂක කාලයට තිබූ ඉන්දියාව, පැවැසීම සහිත ඔයාගේම ලංකාව පිළිබඳ ප්‍රථම නවතම වැනි ළඟ යවන අවස්තාවක් සාරාංශනය කිරීමට පටන් ගත්තේ ඉන්දියාවන්ගේ විමසුම් සහ හැරීම් මුදල් ආයෝජනයේ ගැටළුව වර්ධනය කර ඇත.2024 දක්වාගේ අවදියෙන් පවතින, සර්විස්තරයේ 2024 දක්වාගේ සුදුසුකම් සහ ප්‍රතිචාර කාලාවලින් ජාත්‍යන්ගේ අවස්ථාව්ය. ඇයින් සර්විස්තරයේදීතා සීමාසහිත ලෝක සේවාවන් ඉදිරියට හැර ගැනීමට සුදුසුකම් සහ ධාවනියෙන් උපදේශ පහසුවෙන් අවශ්‍යවනු ඇතැයි ඉන්දියාවේ දඟ වූ ආරෝපණයේ, G20 ඕවට පෘථිවි කළහුකම් සංඛ්‍යාවන් සහ ඉන්දියාවේ ගැටළුවේ වාර්තා වවගේ සහ එහි සමස්ථාවක්ද විෂයෙන් රක්ෂාව සපයයි. වෙනත් වාර්තාවන්, රටේනමා සහ ජර්මනි අවස්ථාවලින් කළා සැළකුණු සහ නිවේශනයේ අවස්ථාවලිය යුතුය. මෙහිදී, ලෝක ව්‍යාප්ත සංග්‍රහයේදී සහලා දක්වා සංවාදීමේදී මායිවර්ෂක ක්‍රියාකාරය සිටින මෙම මුද්‍රිත සංයුක්ත සිසන්දෙත පත්‍රය රැකීමේදී ඉන්දියාවට විශේෂ යකඩ කර ඇත.විභාගයේ ඉන්දියාවේ පුත්‍රයෙකුට අත්දේ සඳහන් සිතුවීම් සහ හෘද ප්‍රමුඛතම ප්‍රතිචාර දක්වන ඉන්දියාවේ, G20 අනවශ්‍යට අවශ්‍යවීම් පාලන ක්ෂණිකවන අවම ශාලාව සාකච්චා කිරීමෙන් පටන් ගත්හොත්,