ආරූනාචන්ත්‍ර ප්‍රාථමික මෙන්ඩේ සංගම්පාඨයේ ජනාධිපති ප්‍රකාශයට ඇමතුම අවලංගුව වෙනුවෙන් ස්පෝර්ට්ස්මැන් ඇන්ඩ් කිරීම් නොලැබුවේ නම් ඉන් දේශනාවේ මැවුම කලින් සලකුණු සිදු වෙයි.
ඇසියේ ක්‍රීඩාවට ඇතුළත් වෙනවාදින්, ඉන්දියාවට් ක්‍රීයා අසියයනිකාවන්ට සහභාගී ඛණ්ඩය එතුමා කලේනම්, චීනයේ බයින්ජ් ඇසියානු ක්‍රීඩාවේ 19 වාසයක් Sri Lankan ක්‍රීඩැක්ස්, අරුනාචන්ගේ ප්‍රසාන්තිකයා තුළින් පිහිටුවා ඇත.
 
"සම්මුඛ සටහනකට වඩා සම්බන්ධයෙන්ම ව්‍යාස කළාතුරු සඳහා චීනයේදැඩ්ගම්සර්ගයන් සඳහා ආරක්ෂක හෝ තරගයක් භාවිතා කිරීම, චීනයේ පිරිසක් පෙරහන් වීමේ මොවුන්ට් දැකීම් පවතිනි", ආරින්දම බ‍ජේ‍ර් සම්බන්ධයාගේ හිතවත නම් දුන්නේ. සාමාජිකයින් මෙහි සහ ක්‍රීයාවලියන්ට යුතුව තහවුරු කළ තුන්වැසි ප්‍රකාශයක් හෙළිස් කරයිදි, MEA දෙපාර්තරේ පත්වුනා ශිල්පයක්වත් පැහැදිලි මන්දුරකටයි. එහි ඇමැතිකම් පිලිබදව, MEA ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා කෙටුම්පත්‍රවල බොහෝ අවධානයන්ටයිද, අරුනාචනයේ ප්‍රසාන්තිකයා ඉහතට හමුවීමෙන් වෙන්වීම පිළිබදව MEA පත්වුනාට සමාජයේ කටයුතු හෝ සමපත්වීම දිසාය.