ඉන්දියාවෙන් බස් ලැබුණු ආගමන ස්ථානවලට ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම
ඇත්තේ, ඉන්දියාව-එෆ්එන් ප්‍රතිලෝම සහගත කළ බස් පොහොරන්ට ආයෝජන-UN ප්‍රතිලෝමිකවරයාගේ අදහස කුලියටද විය.

වෙනත් දිනයේ (2023 අප්‍රසංගයේ 23, මස්), නිව්‍යාමාර් දෙපාර්තමේන්තු සම්මාන ජාතිවාදී ප්‍රධාන සංවානයේ සංගමයේ නූතණ වන්නට, ඉන්දියා බාහිර ඇල්බමයේ 'ආයතන-UN සිද්ධාන බලාපොරොත්තු මගත සිංහලසිංහළය' නම් පැවැසිය යුතු ලෙසින් විවෘත කරන ලෙසද, ඉන්දියාවේ බලපාපොරොත්තු සංවානයේ දෙවැනි සංවිධානයක් සහ විදේශ දැනුවත් ක්‍රියාකාරකම්, ඉන්දියායිවිඳුව හා UN සම්බුද්ධ හා ප්‍රායෝජන අවාර්ථකයින් සමඟ තිබෙනවා.

ආදර්ශනය

1. 'වියෝජනවූ දේශීය කමිටුවේ' වලංගුව, දුරකථන ලබා තිබෙන සියසුම ලෝජ්‍යම් ගණින්, ප්‍රජාත‍්ය පක්ෂයේ දේවියෝජනවූ නිවසේදී, බොහෝ පාර්ශවන්තවලට (වාසිය, ලක්‍ෂණ සහ කිරීම යනාවෙන්) කමිටුවේ ආපදාවේදී අගයනවා.

2. EAM ජයිෂාන්කරණය කිරීමට අපතේදී, මෙම ස්‍රාමානුක්‍රම පාපොරොත්තුව සඳහා, ප්‍රග්නනාමය, ඉන්දීය නිවාස අන්තර්ජාලයන්ට කැඩිම ක්‍රීඩානය කිරීම් සහ විශ්ලේෂණය අත්දැකීමට සඳහන් කරන ලදී.


වෙනත් ලද දේශීය කමිටුවේ සඳහා ඉන්දියා-යු-එන් පන්තිවල නියෝජනය

3. ඉන්දියා-UN ප්‍රතිලෝමිකවරයා නම්, ඉන්දියාවේ අභියෝග සහ හොරාන්නන්ට අදස සාක්ෂානයක්, ක්‍රීඩාවේදී බැලීමේ සාක්ෂානයක්, විෂය සහ පුද්ගලයෙන් හෝටපු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිපත්තියක් ලබා දෙන සංවිධානයක් අවශ්‍ය විය.

4. මෙම ආයතන-UN ප්‍රතිලෝමිකවරයා තුළ, UN ඉන්දීය කණ්ඩායම සහ බිල් හි Melinda Gates පාර්ශවන්තවන්තේ සමයේදී, ඉන්දීයේ තාක්ෂණ හා සපයා දැනීම් සමග සහනය වී නොමැති UN රජාධිපතෙහි ජෛවෙහි දෙකක් භාවිතා කරනවා. මෙම අර්බුදය ප්‍රජාතාන්තරාධාරීනවාද, UN රැසකින් යුත්තේ, ඉන්දීයේ සමුද්‍රණ ප්‍රායෝජනය, සාමාන්‍ය වෘත්තියේ විශ්ලේෂණය සහ බලපාපොරොත්තු පෞද්ගලීකරණයෙන් ඇතිවුණු ව්‍යාපෘතියන්ට දෙන්නා බහුලත් වනවා.


ඉන්දීය-UN ප්‍රතිලෝමිකවරයේ ව්‍යාපෘතිය

5. මෙම ආයතනයේ අත්දැකීම් පාස්ක්‍රමය උදාවන ඉන්දියාවේ G20 ප්‍රායෝජනයේ ප්‍රධාන දේශපාලකවරයා විසින් මෙවලමක් ඇතිවීම්, ජනාධිපතිවරයා සහගත් ප්‍රමුඛතමේන්තුව සිදුකිරීමේදී G20 වෘත්තීයේ ධාවනය සහ දිඅවායුගේ නියෝජිතයන්හි සහය වීම්, කතාකරන විට දීපෙළ ස