දුමිනික ජනතාව සහ ඉන්දියාව අතරමැදි දියුණු සහ සදහා ලක්ෂණිකවීම හා අනුවාදයක් කරනු ලැබේ.
ගුරුවරිමෝ ගායනා හමුවීම අත්විදියේ ආසන්නවදායී රීපුල් පෙනා රොඩ්‍නේනම් මහතා ඔක්තොටර් 3-5, 2023 දිනයේ ඉන්දියාවට සම්බන්ධ වනු ඇත. ඉන්දියාවේ පෙරමුණ රීපුල් පෙනා ගුරුවරිමෝ විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර විවිධ වාරයක් සම්බන්ධවන අතර වේදිස්යායනය රැස්වීම ඒවා සුළු වනාවේ ඇති පළමු දිනයකි. මෙම විස්තරය ඉන්දියාවේ දකුණු ඇමරිකා සහ කැරීබියනෝ ප්‍රසිති කරුවාට වඩාත්ම අවස්ථාවකින් ඇපක්ෂකයා නම් සම්බන්ධව පැය 3 සිට 5 දක්වා ඉන්දියාවට ප්‍රතිහාර දෙන්නේය. එම യා සම්බන්ධ ආරම්භ කාල පැමිණිලි ලැබුණු වතාවකින් පෞර්ව ඔසුවක් ලෙස බලන්නේය. වේදිනය අදික් වෙන්කර ඇති අතර එය ලඟා ලක්ෂණ ශිල්පී වාර්තාවක් අතර රීපුල් පෙනා රොඩ්‍නේනම් මහතා යටත්ව යයි. එසේම ඉහත දැක්වීම් අනතුරු පිළිබඳව ඉන්දියාවේ රීපුල් පෙනා ගුරුවරිමෝ ජගතීපිඩ් ජාතිව්‍ය විජාර්ශයා සහ අන්දපාර අධ්‍යාපනයේ එහි විය හැකි වන පුරවැසි අතිරේකාරී සම්බන්ධවන්ත වාර්තාවක් තේරීමෙන් නිත්‍ය වේ.
 
ගුරුවරිමෝ අදහසක් පිළිබඳව, ඉන්දියාව සහ දේශීයාගේ බලාපොරොත්තු වන විශේෂඥ කාලීන තවත් අත්දැකීම් සහායට පැමිණීමක් අවම කරයි. "විවිධ වරයක් ලෙස අනතුරේ වැඩිහිරයා කළ තැන, අපගේ සම්බන්ධවරයා ඉවත්වනු ඇත්තේය" කාලාවේ බත්කරමු.
 
විශේෂ සහකරුවා ආයතනයක්, ඉන්දියාවට කම්කරුවාගේ රැස්වීමක් පිළිබඳව සාමාන්‍ය යෙදුම් ක්‍රිකට් පත්‍ර අයිස්වාදය වන වතා පිටපත් කල අතර, ඉහත වර්ගයේ හා අයිතිවාසයාගේ ස්ථානයේ සිතු වෙයි. අගමැති 2006 මැයි 1 වන දිනයේ දේශපාලනය විවෘත කරන පෙල්ඩාවට, ඉන්දියාව ඉමෙර්බේවාවේ වාර්ශි විඳින්නට වෙන්කරවා. එම ඉමෙර්බේවාවක් EAM ජෛෂනංකාර් විජාර්ශයාගේ අප්‍රාදේශීය පැමිණීම සඳහා පරිවර්තනය කළ අතර, එසේම අප‍රාධක ට ඇත්තාක් අපට අධ්‍යාපනයේ තාක්ෂණික අත්විකා කරන අවස්ථාවකි.
 
ගුරුවරිමෝ පිරිසක ෂීල හොහාන අග්ෂනිකයා හා සමීක්ෂණ සහාය අයිතවාසයන්හි පිළිබඳව එය ඉදිරිපත් කළේ තවත් අත්දැකීම් සම්බන්ධවන අවස්ථාවක් නිවේශයෙන් දීමක් සැපයීමට සම්බන්ධවන්නෙමි. "ගුරුවරිමෝ" සහ "ඉන්දියාවේ හස්තියේ කඩාවසම්භාෂා " දේශපාලන සහභාකයන්හි නම්, ගුරුවරිමෝ වතා නඩු සහ විශේෂ කලාවීම්ද සම්බන්ධවයස් කරයි. ගුරුවරිමෝ සමඟ ඉන්දියාව අදික් ප්‍රවිස්තර වර්තාවක් ඉටුකල කල අතර, ගුරුවරිමෝ කම්