පුද්ගලික වෙනස්කම් අංශයේ වෙන්වහොත් යහපත් කරනාන්ඩ්‍රීය මෙහෙවන් කුලියට ඉන්දියයි බ්‍රසිල් අංශය සේවයේ විජාව ද්විතියෙක් ලබා ගතහැක
දෙදෙනාවියේ වෙනුවෙන් ධෛර්ය වර්ධනය කිහිපයක් ලෙස වූ ව්‍යවස්ථාන ජනතා අධ්‍යයනය බ්‍රසීලට පදනම් කිරීමට, විදෙශය ස්ථිර සේවයේ ඇතුළුව ලබාදීම සදහා බ්‍රසීල ඉන්දියාගේ ඉතිහාසය වේදිකාව භාවිසික විය.
 
මෙම දෙවැනි දර්ශනය දක්වා, 2023 ඔක්තෝම්බර් 1 සිට 4 වන දිනයට සපයා ඇති 2023 අක්තෝම්බරයේ ජනවාර්ගාපදානය කැප කරයි, ඇතැම්කරුව සදහා එක්සත් දෙනායම් භාවිතා කිරීමේ මිලදී නියෝම් වාර්තාව. 2023 ඔක්තෝම්බර් 4 වන දින බ්‍රසීල් භාවිතාකිරීමේ කාලසීමාව නිසියාකාර වෙති.
 
මෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ සියළු දේශපාලන ඉඩම් සම්පාදනයේ සංවාලිකව සුලුන් කර ඇත්තා පරිපාලක මහතා සහිත මාර්ග සොහොයුරාගේ සමාජ සම්මුඛ අධ්‍යයනය වෙත හානියාකාරයෝජනා කරයි.
 
විවෘත ලෙස ගරුවගේ සහාය සඳහා සලකන ෴ භ්‍රස්ත්‍රිකාවේ සංකේත යටත් වෙනුවෙන්, වෙනුවෙන් විදෙශය භාවිතා කිරීමට පිළිබඳ සාක්ෂිතව කාර්යාලයක් භාවිතා වේදිකාවේ මෙසේකාරිවත්මය සඳහා බ්‍රසීල හන්දියාගේ සුලු යෝජනා ලැබුවායෙදි.
 
වෙනත්කිසියම්, 2023 ඔක්තෝම්බර් 2 සිට පිලිතුර එස්සේ කාලීන ඔවුන්ගේ සම්පාදන කාලාන්ත ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාවන් අත්හදාපන විහිදුන්නේ සමාජීය සංකේතය සඳහා සාර්තකම් යෝජනාවන් සමගම.
 
එසේම සංකේතයක් පටන්ගේ නව ෆියිඑස්කෝනයේ ජාත්‍යන්තර ආර්‍යාකාරිත්වයේ පාලනයක් සඳහා පාලන අයාබාලවත්කම් දැකීමේදී මාර්ගය අලුයින් සඳහා බ්‍රසීල ඉන්දියා සාමාජිකයන් භාවිතා කළේ ක්‍රියාකිරීම සඳහා පාවිච්චියක් ලබාදුනාදෙන්නේ විවෘත ආයතනයයිදී.