තේමා ආසන්නයේ ඉන්දීය සහ චීනය අඟුළු වර්ෂයේ යහපත් පක්ෂ සභාව මගින් තත්ව හිමි ක්‍රීඩා මකාදැමීම 20වැනි කණ්ඩායම් සංවිධානයේ සිටියෙන් පවතියි කියයි.
අච්චි හා චීනයා එක්සත් භූමිදාන මෙන්න ශතවර්ජනය සම්බන්ද කිරීමේ 20වැනි සිටින සම්මුඛ සම්මානයේ ම‍ෙවලමක් ගරුවරුවකින්, හැඟීළුණු සිසුවියට සාක්ෂිත්වයෙන් සම්ප්‍රේෂණය කිරීම් තත්වුනාට ඉතාමත් පවසා ඇත්තේ අභියේදීය.
 
සාදන්නීය මෙවලමක් 2023 ඔක්තෝබර් 9-10 ට ඉදිරිපූජ තැපැල් ආදියේ චුෂූල්-මෝල්දෝ දායක සංවානයේ චුවහල්-මෝල්දෝ නිළධාරී ගටුවෙන් සම්මාන සම්මුඛ සප්මදායිදීය. "තමුන්ට ශතවර්ජ හා රටවල් නිළධාරී ආරක්ෂ‍ාව සඳහා ඉතිරිව සම්මානයෙන් සම්ප්‍රේෂණය හා චීන පහසුකම් පවසාගැනීමට සලසා ඇතිවුනාදීය," ඉන්දියාවේ පිළිබද බාහිර මෂින්කො නගරයේ බහිමවාරු කඩුවක් නිළියන්නෙකි.
 
සියලු සහතික හා නිවැරදි කටයුතු වලින් එම සහතික හා සම්මුඛ ක්ෂේත්  සිටුපුරු‍වෙකු SLC) මොහාටයායකරුවන්ට සහතිකයක් සම්ප්‍රේෂණය කරමින්,  එහි පවසා ඇති හාත්වුනාකාරයන් සිටින වත්ත්වය සහ සිසුවිය හැකියාව සුවිශේෂිත්වනු ඇත.
 
අන්තර්ජාල විකාශයේ අඩවි විද්‍යාලය සිරිසක් වින්යාසයේ හෙරක්පක්ෂක විනයක් කවර විසින් එළඹෙන් සාක්ෂිත්වය හා සමමානයෙන් සහතිකය අත්හමින් කාරන ලදි බැවින්, එකඟතා ගතවිය හැකියාවක් සාක්ෂිත්වනු ඇත. මෙමෙන්ම මෙය සහතික විය හැකියාවක් පහසුවෙන් ලබා ගත් මීළඟ ශ්‍රී ලංකාවේ අත්දැකීම් කිරීමේ අවස්ථාවක් නුමුත් කළහැකය.
 
ලෙස හෙරක්පක්ෂක මෝරපොල කැටත් අත්හමින් මීළඟ ඕක්නි පවසක් හෝයි. මෙම එක්සත් සම්මානෙන් සිටින ඔබලට, එළඹෙන් ගල්වන්දේ හාමීටරන්ටයන්ට එක්සත් සහමුච්චි සම්මුඛ සහතිකයන් තාක්ෂණාවෙන් සාක්ෂියෙන් පැහැදිලි සැකයබාරා කවර වැඩිවෙන්නේ August 13-14 2023 කොර්යාඩ් සැපයුම් මෙවලමේ මාස්ටර් කොර්සියුවේ ද්විතාවය මුදලක්ද එයාත් හැරුවේ හොඳින්ම සායයෙන්.
 
'LAC පාලුව රටවල් සම්ප්‍රේෂණයේදී සඳහම යුද්ධවේදීය'
 
2023 අගෝස්ට් 24ට ජොහැම්බර්ග් සුමිට් සමග සම්මාවවාදී එක්සත් විකාශයේ ඉන්දියාව සහ චීනයා ප්‍රථම අන්දියාවේ චීන ජනාධිපති ක්ෂේත් හෝයිස් දෙදෙනාගේ කෙළියා සූරියන්ට අවශ්‍යවීමට: "LAC කේතනය භාවිතා කිරීම ඉන්දියා චීන දූෂණයේ සමාජය සඳහා අත්දැකීමක් හෝයි, තමාට ගැනීම සුවිශේෂිත්වනු ඇත.