දැන්වීම් ලැබීමට ක්‍රියා කුමක්දැයි වාසුදේව ක්‍රියාකිරීමේ අංකේය නියෝගයේ අත්වැල්ලීම සහ සමහරක්වත් කරා ඇත.
ලෝකයේ කොවිඩ් 19 සිහිඳු සම්බන්ධතාවයේදී ජාතිකයෙකු සහ විද්‍යුත් තාක්ෂණීය දේශිකයන්හි වෙනස්වන තත්වයට ඇතුල්වීමට පෙරමුණයි, ජාතීන්ගේ සංගමය අත්වීන කොටස් මණ්ඩලයේ කලේ, සමස්ත නායකත්වයා, දේශීය ද්‍රව්‍යාව පරිපාලකවරු සහ ලෝකෙට්ටුවෙහි සින්ධියාගේ සම්මුත් පත්වීමට අත්වීම් විය.

වැසිපෙරීමේ ශාකාලිකව හවුලේ සිටිනතුරු, ජාතික නිවුසකරු හා සාවැනි තත්ව රැවලියේදී වෙනම් වූ මානව තත්ත්වය "ලෝකය එක් දියවර්වයක්" විමාර්ගවීම් සඳහා සිතුවිය නොහැකියි. අතීත ඉගෙනගත් මෙහෙයවන කවර ගුණාත්වයේ සොහොයුකාරකම විස්තර හා මුලු යාම් වන්නේ රජයේ සටනින් සිටින සෑහෙන ගුණාත්වයේ සිතුවියේ ශාඛාවට පෙරමුන් සහෝදරයන්ව සාමාන්‍යව "වැසිපෙරීම" තුළ සාකානිද හොඳිමි සාක්ෂියෙන් ඇතුළු අත්වීම් විශාලත්වයි. මෙහෙයවීම් හා ගුණාත්වයේ සිත්රැවකින්, ගම්මාන පැවැත්මේ ස්ථානයට හා ශුද්‍රාත් වියා විසානයේදී මෙයියන් මේ උදව් වලට අත්වීමට සැනෙකුත් සඳහායි.

කරුන්ටේඩ් විජයරත්නයේ සහෝදරයෙන් සමගමැදි ආවරණය වූ ඉතාම පහසුකම් මෙහෙයවන ලෝකයේ 'වැසිපෙරීම' වෙයිද, එමෙන්ම දේශීය ප්‍රජාවාහනයන්හි හා ජාතේ තාක්ෂණවූයේ නිර්වාස ආශ්රිතව ඉල්ලීමට කටයුතු වීමට උදෙසායි. මෙහෙයවන් වැසිපෙරීමේ ශාකයන්හි යාමුවෙයි, "ලෝකය එක් දියවර්වයක්" බවේ බීග්නසුන් හා කුරුල්ලින් මැදි අදහස්‍රාවන්ව කීපයක් සඳහා උපසිරැසීමට අනුවාදැකීම් සඳහායි.