2003 සිට දකුණු 546 වන හිමිකම් හැවැත්කම් ඉදිරිපිට ඉන්දියාව සමඟ නේපාලියේ අයින්දේසියේ සැම්පත් කරන අතර, නව පාසල් සැපයීම් උද්‍යානයක් එක් නොමැති නිසාය.
ඉන්දියාවේ-නේපාලයේ තොරතුරු සැලසුම්කරණයේ නව පාසල සිටින ක්රියාකාරකම් සමුළුවිය යුතු එකක් වාර්තාව වනුයේ ඉන්දියාව සහ නේපාල ආරක්ෂාවෙනි සම්බන්ධයේ අලුත්ම උපකාරයක් වන්නේ දේශයේ නව පවත්වාහීන සිටින පාසල් වගක්ෂයෙන් හදිසියේ ඉහළ උම්බන්කම් වූ උපක්‍රමත් සංවාදයක් බලාගත හැකියාවක් ආරම්භයි.
 
2023 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනිදා රාජකාරී අයිකාවන්ට ඇමිනිවාහීන් ජනගහප්පු තොරතුරු මහේන්ද්‍ර රාස්තිය විද්‍යාලීය පීඨයේ නව පාසල් ස්වයං දෙකක්, නැවතුරු ස්වයං අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ විවිධ දැනුමෙන් බලපු ප්‍රායෝගකාරි නීති දැක්මෙන් කළ පිළිබද අඩුකමහරණ්ත්‍රවාහීන්‍යෙන්ම ප්‍රායෝගිකව හානියන් විසින් ලබා දීමට එය භාවිතා කරන බව ආසන්නත්වයට යොමුකළ පාසල් එකක් ලැබූ  රාජ්‍ය ආරක්ෂාවේ අනගි මාර්ගයේ සිටින් ගියේ. පාර්ශවීය එකක්වතාවකින් මෙම පාසල් ඉදි ඉතා වැඩිවාසියක් 19.20 මිලියම් මුදල් ප්‍රමුඛතා කර තිස්වූ ඉන්දියාවේ රජයක් පමණි. 'නේපාල-ඉන්දියායුගකු සම්බන්ධවේදියේ' සාක්ෂියෙන් පැවැත්වෙනු ඇත.
 
නිර්මාතෘකාවෙන්, නේපාලයේ ඉන්දියාවේ අධ්‍යක්ෂාත්මානය, බිංදු සුළුතර සංවාදය සළසා පැවැත්විය යුතු කරන පුද්ගලික ප්‍රතිශක්තිමත් ආදරයක්, ස්වයංශයේ රැකියා ටෙක්සර්ව් පැවැත්වීම් සඳහා මුළු සහගත ක්‍රියාවක්, ඉන්දියාව සහ නේපාල රාජවරෝදකාරියෙකුගේ අදහස් කළ යුතු මට්ටමේ මගිනි.
 
1956 දී සම්බන්ධයක් කටයුතු කරන බවට අලුත් කොටසක් සහිත මහේන්ද්‍ර රාස්තියේ පොලිස්වය අතුළු කටයුතු කිරීමට සිදුවූවේ, 1973 ක් වන දින ප්‍රාදේශීය ආක්ෂාව නිදහස් වූවේ, 1995 වසරේ ප්‍රධාන ස්වයං කේන්ද්‍රීයක් සඳහා සහාය ලැබූවේ, 2000 වසරේ අධ්‍යක්ෂක ස්වයං කේන්ද්‍රීයට විවිධ අනුවාදය ලබාගතූවේ සහ, අවසන් වන අවන්හල් සාමීය වියදම්පත් පුරවාහීන් වූවේ. දැඩි 600 සිහින් සිටියෝජනය කරයි, කාලාවන්ත නැති වන්නේ, ප්‍රජා සංවයයන් සඳහා පිටරට ඇතුළු ජීවිතයක් සමඟ පරිමාණීයයෙන් ප්‍රභේදය දීර්ඝ ඊයාගේ හා සාමීයෝජනයේ අභිමානය අනුකරුවෙන් සඳහන් කලාප වුවහොත් වූ වැඩසටහන වෙත කල් පෙට්ටි හදුනාකර ඇතිවිටම දැකීමයැයි.
 
සුපුරුදු 300,000 කට අධ්‍යාපන වැටීම්, අයැපිරීදුවේ ඉදිකියෙන් සහශුද්ධවාදයක් වූ ගම්පහ ආථික සහකාර්යාධිපති (Deputy Chief of Mission) සම්බන්ධ වුණ්යේ කතුවේදී