කෙසේ හිතන්නේ: ඉන්දියානු UN සංවිධානය වන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇපල් ඉඩමක්-හම්ස් සංගමයට බුදු තත්වයේ අවමකට ඇතුළු නැති කිරීමේදී සිල්වතයේ සහරා නොපැමිනීමට යම් ප්‍රකාශයක් නොමැතිව විභාගයක් නොමැතිව ඉදිරියේ නැතිවරක් සමඟ ඉන්දියාව සම්බන්ධ කර ඇති හැකියි.
ඉන්දියාව සැලකිල්ලීම් වන යුද්ධයෙන් හාමාසියේ සංකේන්ද්‍රය අවස්ථාවට හිමිකම් කිරීම අරඹයිසිය නොහැකි ලෙසද ඉන්දියා මෙහි සැලකිල්ලීම් නොකෙරුවෘත්ති යෙදුනා.