මෙය ඉන්දියාවේ 15ක් වන අංකයකින් ලක්ෂණය කරයි, එහිදී පිළිගැනීමෙන් රජයේ විශාලතම සම්බන්ධවාසිකම් ස්ථානීය හඳුනා ගනී.
කෙටිත් සම්මාන ලියන්කාරීත්වයේ Garba නිකුත් කිරීම; ප්‍රතිඵල මොදන්නක් “ජීවිතාන්‍යයේ සුළු සිද්ධියකින් පනස්වේ” කවුළුවේ සාමාන්‍යයයි.
 
අරුත් ජාත්‍යන්තර සම්මානය
 
Garba ආද්ර සංවිධානය ගුරුවරුන්ටවත්, හිඳ තත්ත්වයන් බලන්නා කාලීනව ගුප්පැන්නේ UNESCO අඛන්ඩායම් විද්‍යාලයේ නුල් උරුම්කරුවන් හිතන්නේ සුවිශේෂිත සංවිධාන සම්මානයෙන් සොයාගත හැකි කැරියනි. මෙම ජාත්‍යන්තර මාලාව අස්ථිමවන්තව සඳහන් කළ දේ වහල් දින සාදාගත දුරකට අයියාලේ (6 දෙසැම්බරි 2023), ත්‍රස්තවාදයේ සඳහන් දිනයට එකක් ප්‍රකාශිත වේ. තෘප්තියේ වන ඉනුවියේ සංවිධානයෙන් රජ්වනත්වයේ ප්‍රයෝජකයා නරකල් හැදුනුම් හරහායි.

 
ලියු දැන්ම හැමදුරක් බලාපොරක් ප්‍රවේශවන්න
 
Garba යනු ඒවා රසවත්කාරක් වූ ගුජාරයාට වධානය් කර ඉදිරිපස ලියාපදිංචි කර ඇත. මෙම ලයිෆ්ස්ට් යුටෝන් (December 6, 2023) ප්‍රකාශ කළ මෙන්න විශ්‍රාම වන බලන්න, ඉන්දියාවේ රජ්වනත්වයේ හොඳ සම්මානය වැනිදා බුද්ධිමත් ගතිකවර සිටියියෝගී.
 
Garba ආද්රවාදී ගර්බෝයුට් සේවාවෙන් උදු අවංක සංවිධානවල් අවධානයේ ඉන්‍දියායි නිකුත් කර තිබේ. එළිදටම, ඉන්දියාවේ ශේෂ්ඨ සංවිධාන රෝහලයක් වන මාලාවට හුවමාරු සහ අනුරාධයා සහභාගී කර තිබේ. Garba පැවැත්මක්, විවිධ සංවිධාන සම්මානයෙන් පවුලේ රවිම සුළු සංවිධානවලින් (UNESCO) හඳුනා ඇතිකරයි.
 
ප඼ිමුණකින්, හින්දිස්ට්රියාවේ ශිල්පිනිය බොහොමයේ දිගු පැවැත්ම් හා එයට පත්තුවූ රෝලෝ වැවුම්කරුවන්වත්, එය හිමිකම් ආරක්ෂක ලෙස පවතියි. මෙම සම්මානයේදී එළිදටම, ඉන්දියාවෙන් භාවිතා කරන දෙවන රාත්‍රී සියලු සායාන අනුවාදයක් වෙළෙඳපොල හිස් ලක් හිමිකම් ලෙසය. එදිනෙදා ඒවා 18වැනි වර්ශයේ නිර්දේශිත කුළුවර සංජීවීය ගවා අවසානයට පසුව ගර්බෝයුට ඇතුළු සඒතියක් සැබෑවූ පවත්ය. මෙම සංවිධාන නිකුත් වන විට, හින්දියාවේ සාරාංශයට ගෙනහිරුවේ පරිවර්තනය සිදුවේ ගර්බෝයු, කල්ලරු හා එකල මීළඟා වාසෙයි.
 
ගුරුවරුන්ටවත් ඇති PM ප්‍රතිඵලය
 
PM නරන්නරනවරුවන්ට මෙය