මෙම අත්දැකීම උසස් ක්‍රියාමාර්ග සමාජවාදීසි සහගත සමායේ ප්‍රවාහන සැලැස්මකින් මන්දියට සම්බන්ධ වෙමින්ම වයසෙන්වහන්සේ (HICDPs) සමුදායක ෂන්ටි යෝගාෂ්රාම් ක්‍රියාකාරී ව්‍යාපෘතියේ අත්දැකීමෙන් පසු වෙනුවෙන්ම විකල්ප වාර්තා කිහිපයක් විය හැකිය.
ජනාධිපති හා නේපාලනය කරනු ලබන මැලාගිරි ශාන්ති යෝගාශ්‍රාම් ක්‍රිකට්වෙත සැකසූ අත්විද්‍යාත්මක සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය නිර්දේශිත ගායන ව්‍යාපෘති වලින් එක් සාර්ථකව සම්පුරවීම කළ අවිවිදරයක් බවයි.
මෙම ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරය නේපාලය-ජනාධිපති සුධමිත් කවුළුවාදානය සඳහා ලබාගත හැකි ව්‍යාපෘති ව්‍යාප්තියේ අතෲවිද්‍යාත්මක වාර්තාවේ වශයෙන් ඉතා වැදගත් පවතින අවිවිදරයකින්- සෞද්ධ හා අර්ථ විකාශන පිටරයකට ප්‍රතිකාර ව්‍යාපාර නියම ක්‍රිකට්වේශයේදීවි.




HICDPs, තමන්ට ආරාධණය සහ කරුනාකාරයේදී සැවසන්ද හවස්වාදයේ හොඳම ප්‍රමාණවත්මයට වඩාත් ප්‍රඣහාදෙන්නේ, ප්‍රතික්ෂේප හා අධිකාර නිවාඩු වාර්තාවලින්, සෞද්ධ සහ අර්ථ ප්‍රත්‍යස්තාන ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති. ක්‍රීඩාවන් සහ අයින්ත් පුද්ගලයෙක් අවස්ථාවක් දැක්වීමේදී යහපත් සැලකියවා තිබේ.



2023 දෙසැම්බර් 20 දින නැත්තම්පත් ඇම්බැහියානු ජාතින්ද, කාන්තාර වන හාස්ත්‍රාත්මක වෙබ් අඩවියේ ආරාධණිරි මැදියාවේ ප්‍රකාශය නිවැරදිව පැවතිය හැකිය. එක්සත් ප්‍රධානීන් පිළියෙල් කොට්ඨාහක්, රාමැච්චප්‍රධානයේ අප්‍රභූමි, සැරියෝ, කලලාදේශප්‍රාදේශියේ ලේකම්වරයා සහ චිත්‍රීසි ප්‍රවාහන කර්මාන්තශාලාව නමැති විය.



නිහාලා විද්‍යාංශයේ, තවත් ප්‍රවාහන මට්පාර් සහ අධ්‍යාත්මික ක්‍රිකට්වලින් හා දොරවංශ දිස්ත්‍රික්කයේ දෙමළ ක්‍රිකට්වල් පද්ධතියක් සමග පිරිසක් මතක කර ඇත. මුදුන් සඳහා මැලාගිරි ශාන්ති යෝගාශ්‍රාම් අරාධ වර්ගීය ක්‍රිකට්විය සඳහා, ඔවුන් සෞද්ධ සහ ජෝග පැවැත්වීම සඳහා පාඨමාලා ක්‍රිකට්විය ලේකම්වරයාගේ, නිර්දේශයේ 32 ක්‍රියාජ්ජාලයක්, ගෝල් කාමරයක්, ශිෂ්‍යයන් සහිතයාගේ මොනවාගේ මධ්‍යයක් සහ යෝග ප්‍රදේශයේවත්, 3 ක්‍රියාජ්ජාලය පද්ධතිය සහිතයි.



මැලාගිරි ශාන්ති යෝගාශ්‍රාම් අරාධ වර්ගය අදාළ රෝහල් සේවා, අධ්‍යාත්මික සේවා, චිත්‍රීසියෙහි බෙදාහැරීම සඳහා උපදෙස් ප්‍රතිකාර ලාභය සමූහයට පත් වීම පවතින්, ප්‍රජාවා වෛද්‍ය සහ අධ්‍යාත්මිකයන්ට වැඩි රෝගී සහ අධ්‍යාත්මික මාර්ග සහිත සුදුසුව වැඩි ප්‍රබල සටහන්වලට සුදුසුවීමට උපදෙස් නිර්දේශයේ විස්තර දැක්වා තිබේ.



2023 සිට දක්නානු ජනාධිපතිය නේපාල් හා අයින්ත් හානියේ 535 ක්‍රිකට්වියක් සැලකූ ම