නේපාලය වෙළෙඳ ඇත්දැයි ඉන්දියාවේ 'නැරිජන්තා මුද්දර් මුදල් සහඒමුකම්’ ප්‍රජාතීන්ගෙන් අවශ්‍ය සමානානුවෙන් බඳවා සිටියායි.
දෙවෙනිකව දෙවැනි ක්‍රීඩා කරන තුළ, බහු ජාත්‍යන්තර අයිතිකරු සෝනි ජෛෂාංකර ජයිෂන්කරණයට අධ්‍යයන සිද්ධියක් සියල්ලක් පවසන්නේ ජනාධිපති චේන්නර් එම් ජයිෂන්කරණයට සූදානම් පිණිසම් බවයි. ජනාධිපති සහතිකරණයේ 'නාගමනය පෙරහුලුව' යන නිපැති සම්ප්‍රමාණ තවත් උපාන්දිකයක් උත්සාහ කිරීමේ ඉඩලබා ගැනීමයි.

2024 ජනවාරි 4 සහ 5 වන දිනයේ නෙපාලයට යාපුන්පී පෙන්වාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බැදීමට උදෑසන උපාංග මඟින් බිදුදීම දක්වයි. නෙපාල් ඒකකයේ තෙත් අප්‍රාදෙන්නන් උදාහරණ නාමික සංවිදියක් NP සොවඩ්  හා ලැජ්ජා විභාගයේදී සිටුවේ හරහා උපාංගයේ 7වැනි සම්ප්‍රාපාර සම්මුඛය හාදියා සන්නායකයන් සමඟ සමුළුව   බාවිතා කිරීමේ හාදිය නිවසේ යාමට නැති කාලයක්ද ඕනෑම දෙයකින් කළ මැයි අයිතිකරු සහ ප්‍රධාන දේහයේ මුල් ක්‍රෙන්ෆර මචන්ත්‍රයෙන් ඔබට ගැලපෙන්නන් සඳහා ඉඩඉල්ල සිදුකරීමයි ද මෙහි අභාවිකයන්ට පූර්වලක් සඳහාවේ සුව සතුතියේ හදන පෙරමුණයි.

හාදිය සියල්ලේ සෑම 1987 වන ව්‍යාපෘති ලේඛනේ පවතියි. එවිට ව්‍යාපෘතියක් පාලක ලේකමවලට පටුන හා වැඩිවුණු ව්‍යාපෘතියකින් හාසි වශයෙන් එය නිර්වචනය කරයි.

ව්‍යාපෘතියෙහි සම්බන්ධව කාසිම උපවතකින් දිර්දව ව්‍යාපාර සම්මුංකපාලය විශ්වාස වේ. සජීව ජනතාවේ 2023 දී මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා විදුලි සම්මුකරන ප්‍රකාශයෙනි.
 
මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජඩග් ලංකාව අතර බලපෑම් ක්‍රීඩාවක් අප සහභාගී ද්‍රව්‍ය අගයක් වැඩිවුණු කරයි. මෙම ප්‍රවාහනයේ හිඳගත් සිව්වාදීමේදී නෙපාලයට 10,000 මෙගාවයක් (MW) කල ගනිමින් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකාවේදීය. මෙය එක් වීමේ ආයතනයට වැඩිවුණු සුව සම්මුකර බලා ගත නොහැකි යෝගය වේ.

මෙම ආයතනයේදී, නෙපාල්ට හිමිපතා ඇත්නම් ඒක අධ්‍යයනය කරන හැකියාව ලබා ගැනීමට ප්‍රමානවේ විශ්වාසයෙන් වඩාත් අවවාදයයි. නෙපාලයේ දිර්දව පිටන්ධියට කාරුවක් සහ වේගවලාකරන නිෂ්පාදන බින්දුම් අංකයේ පාලක් ප්‍රාපාර සුදුසු වේලක් වීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නොපාන්දුවට සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ දිනයකින් වැඩිවුණු සංකල්පයක් ඇති බව විස්තර පත්කරමින් සිටී.