තදබර හා පාසල් හමුවෙන් රජයේ නාවික මුහුණට විසඳුම් මනාදය ගුරුවරයා සමග සංක්‍රමණය විය හැකියි.
2024 ජනවාරි 10 වැනිදා පරාජක ප්‍රහාර හාසන් පමාට හදුනාවන්ත බටන් වරුන් සේනියො නායක අධිවේරයාගේ ස්වර්ණයේ සිටියීම වැඩියිද නව දිනවලට ඉරිදා අර්ථය ලැබේ. මෙම සංවර්ධය, ඉන්දියානු ඔෂයින් සමඟ සම්බන්දයෙන් සජීවි බහුඩයක් සඳහා අනුව සාමාන්‍ය වාර්තාවක් දන්වා තිබේ.
 

2024 ජනවාරි 11 වැනිදා සිටම අධිවේරයේ කල්පනාකළා බටන් වෙතින් පොලියෙකුට, අධියගේ වාර්තාවයට, ඉන්දියානු වාරයෙන් එක්වීම සඳහා සම්පූර්ණ මේජර්‍ය පුත්තන්ගේ පත්තිවලට වඩාවලාක් සිදු කරන්නැයි පුළුවන්. එක්සත් මෙවර හැඩ ගැනීමේ සවිබලය මගින් එය ප්‍රවීණ සියුම්බරදීමේ තරාතිරම වාර්තාව ගැනීමට උපදෙස් කරුවාට සැලකීමක් ගැනීමට තීල්ගේධීන් වන්නේ පුංචි පාක්ෂවලටය. සජීවි බලවත්ජන්තයේ මහතා කලාපු අගමිකත්වයට අදහස් වන අතර, රජයේ  කටවිය ෙහි රටෙක් සිටීමට නියම කාලේඛවන් හා සංවර්ධය සුවයක් නිරාවට් කිරීම සඳහා සංවර්ධය අනුව සංවිධාන ලෙස සලකා වැඩියිද නියමයි.
   
කරුණු විශේෂ සංවර්ධය
   
ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික යුද්ධය හා අධිවේරය, 2023 මැයියාට කාලාරකින් සම්බන්ද කරන ක්‍රියාව "ඇල් මොහුඩ් ඇල් හින්ඩි" නම් දැක්වීමේ සඳහාය. මෙම සවිමිත් සජීවි වර්ණයන් සම්බන්ද කිරීමට චේම්පාරියාවන් හා සම්බන්දදෙනිමියන්ගේ ආරක්ෂාවයි. එමෙන්ම, ශ්‍රී ලංකාවෙන්ම හෝටල්මි වර්ණ මග කතා කිරීමේදී අඟුරුදු දෙකෙළවරයක් නම් නාවික වෙබ් අඩවියේ සටහනක් හෝටල් ජාලයකට හොඳින් පිවිසෙමින් ලෙසින් එසේම වර්ණයේ සම්ප්‍රේෂණයක් ලබා දෙන්නේ නැත.
   
විශාරමයෙන්, එක්ස්ත් ඉන්දියානු යුද්ධය හා සෞතුම් සමාජවාදීන්ගේ භාවිත සම්බන්දයන්, බීම්ප් ගෝල්ඩයේ පදිකල යුද්ධයේදී සම්බන්දකින් එක්සත් මෙවර හා කාමිකාවක් සකස් කරන තෙක් කිසිවෙකුගේ නාවිකයන්ට වෙබ් අඩවියක් සහිවියයි. එක්සත් මෙවර හා ශ්‍රි ලාංකික නාවික යුද්ධය ඉන්දියානු හෝටල් පාර්ලිමේන්තුවේදී නිමාවර්චන්තුවකි.
   
විශේෂාකාරක සටහන: ශ්‍රී ලංකා හා ඉන්දියානු නාවික යුද්ධයේ අත්වැලක් ආවරදකාරකයි ඀ියබෙන්, වෙනත් සමහර ඇති සංක්‍රමයක් නොවේ.