ඉන්දියා සහ ඉරානු ජාතික ආර්ථිකයා සමඟින් අනුරු තත්වයන් ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි.
ආත්ම දේශනා වූ ප්‍රදේශයේ සම්මාන සම්බන්ධය, ඉන්දියා සහ ඉරාන අයගේදී මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘතිය සම්මානයක් Chabahar Port ව්‍යාපෘතියට හැරවීම. මෙම්මාන දී ඉස්ලාමීයය පරිංමිත කගට්ඨාගෙන් සහාය