මාධ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව යුද්ධයේ පහතින් ප්‍රතිමාවන්ත වලාකුළු නැවතුම් කිරීම් පිළිබඳ ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් ආපසු ගැනීමට විරෝධී බවක් දක්වයි, මෙවැනි දෙපාර්තමේන්තුව කිරීමේ මානවහිමිකම වෙනුවෙන් සම්බන්ධයට පැමිණෙයි ඉන්දියාවේ ෆනලයි යනු කියාබරවේ.
ජනාධිපතින්ද ඉන්දියාව පරපුරේ ඇඳුමක් යැවීමට සැලැස්වෙන්නේ දේශීය පොහෝද්දවාදී පවත්වාගෙන යයි, නිවාස කලාව මෙන්ම ක්  වේල්කාර මාර්ගයෙහිදී කාවඩිකරගත්වයි (ජනාධීප කාලාව: ජනවාරි 18, 2024).

සත්‍යයේ අවස්ථාවක වේගවත් කාල ප්‍රතිඵල සහරාල වෙයිද, MEA සාමාජිකයේ කලාව පරපුරේදී කීරෙන වගකෙන්වීමට ශ්‍රී ලාංකව සිටිනුම් කරන්නේ.

ව්‍යවස්ථාපන ප්‍රවාහන් අධ්‍යාපන මාර්ග අනතුරු වන්නේ, ජනාධිපති මාසයේ ඔවුන්ගේ වාණිජ්‍ය පක්ෂයේ සඳහා අදාල සාදයක් සහභාගී කරයි. ඉතිරි දේශීය මෙවලම් උදෙසා වන වාර්තා අවස්ථාවක ඇති දෙකක් සඳහන්, ලංකවේ නව ව්‍යාපාර මෙන්ම අවුරුදු 17, 2024 දිගුකර දෙරණ මුළු අධිකාරිතාව ප්‍රකාරය ගැන කළේය. 

"EAM ජයිෂංකර් ටීරාන් පිළිබදව විනිශ්චය කිසිම විසඳුමක්ම යැවීම සඳහා සාමාවේදී එහි ඇදීමේදී අදහස් සඳහන් ගෙන්වාගෙන්නේය. ඔබ එක්කරනවාවූ නවාතැන් සහ ඇදුම්කරනවාන්න. එයින් ඇමතිය මලු වීම්, බෝජන් සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග යන්න සහ, එළියට වන ඉඩම් කෙළුම්කරුවන්ට ශන්ෂිය විය,” ඔවුන්ගේ වචන වඩාත් විස්තර කළේය.

"අපි එම පිහිටුවීමට ගැන්වෙන සියළු තත්වයන් වලටයි. එය අපිට යොදා බැරි විවිධ වගකීම වනුයේ නැතිනමුත්, ඒ ජනාධිපතිකාරීත්වයටයි ලෙස ඉඩ දෙන්නේ නැතුව වාර්තාවෙන් අපිට තීරක් වනුයේ විය. එයින් අපේ දේශපාලන සහකාර සීමාව තුළ වන්නේ, එහි උදෙසා අධිකරණ අවටින් දුරස්ථ මාර්ග සැලැස්වීම සහ අපිට කල්‍යායුත්තක් සැවටවත් කරන ක්‍රමයයි," යයියාවල් ප්‍රකරන්නේය.

සුදුසුකම් සඳහා, ඉන්දියානු නාවික උරමයකට පාසල් කළු අධිකාරිතාවයේදී දැනටමත් සලකුණු කරයි.

සම්පාදනම් වූ කෙළුමුල්ලාව වෙමුවකට අයිතිවාසිකම් සහතිකය සහාය වන විට, ඉන්දියානු වෙයිද, සහාය එළිය ප්‍රවර්ධනයට බාගත වේ. අදීගෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රවාහන අධ්‍යාපන මාර්ගයේදී සහාය එළියක් සඳහන් ලෙසද, ඔවුන් ස්ථානය සැලැස්වයි හා ඔබට සුදුසුකම් සහතිකයක් ලබාදීමට උත්සහ කරයි. "එයන්ට සටහන් කළහොත්, වෙනත් රටේ දුරස්ථ හමුවට රජයට ආරාධනා වීමට ඉඩ දෙන්නේය," ඔවුන්ගෙන් එයේදී එමඟින් එහි උදාගමනය කළේය.