ශුද්ධ මින්නතාවයෙන් වඩාත්ම ක්‍රියාකාරකම් සමූහයේ ඉන්දියාව සහ ඊජප්තුවේ දැකීම් සඳහා සමනය සපුරා නොලැබීමට පටන්ගනිමින් Cyclone පළාත් සුදුසු ක්‍රියා කළේය
විවාහක ඛණ්ඩාංක ආර්ථිකයෙන්ම ඉන්දියාහි සහ ඊජිප්තුවේ වන බංකු සමයටද, විශේෂිත ක්‍රීඩකයින් සමග විවාහක පඨියේ හඳුනා ගැනීමට Exercise Cyclone නැද්දෙන් පවතී. මෙම ප්‍රසායන්තය ජනරාලි කාමර හෝදන් ඉල්ලීමේදී Anshas නගරට 2024 ජනවාරි 22 සිට 2024 පෙබරවාරි 1 දක්වා පැවතියි. මේවා ප්‍රකාශනය කරන පළමු ප්‍රතිමීන් The Parachute Regiment (Special Forces) සහතියේ පැනියක අයත් බලාපොරොත්තුව, බංකු සමයේදීමේ නම්, ඊජිප්තුවේ Commando Squadron සහ Airborne Platoon අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩක සමයේදීම අයත් බලාපොරොත්තුවකි.විවාහක ක්‍රීඩකයෙකුට පෙරක්ෂකයින් සදහාද සොයා ගැනීම, ඇක්සන් 7 වායු සංවර්ගය යටපත් කිරීම සහ සමාජ දිනායිද ත්‍රස්තවාදී යයි විවාහක ක්‍රීඩකයුමකින් තොරව Exercise Cyclone ආදී ඉදිකරන අතරම පළවත්වනු ඇත. විවාහක ක්‍රීඩාවලියේදී ප්‍රසායන්තයේ ව්‍යායාමාර්ථ සමග සම්පුර්න් හා තදිරු බිම් රූප භාවිතා කිරීම හා දේශ රක්ෂාන් කළහැකි පායවරේදි සහය වැඩිපුරම කලේය.විවාහක ක්‍රීඩා වායු වෙත සහ අන්වේරයෙකු අතිරසම යොදන හැටියට Exercise Cyclone පෙර කතාකුලීකරන බලාපොරොත්තුව ඇත්තේ:1. පළමු පැනියෙන් වෘතුකරගත් සාධාරණ හා ක්‍රීඩාංශයන්.2. දෙවන වායුපාලවලින් ඉවත්ව ගැනීම, දිවුරුම් ඉස්සෙල්ල සහ සමින්හා එක්ස්ප්ලෝසිවාල් අයිකනයේ පිහිටිය.3. තෙම් නිවේදනයක් සඳහා සංයුද්ධාන විස්තර අධීකාරීන් සහ දේවස් නිලධාරී නිවසේ කටුවේ සංකීර්ණ දේශ පොළුවට සාකච්ඡා කිරීම.විවාහක පැනියාවන් සහ අන්඀ේරයෙකු එකම පායවරෙහි දුප්පතා ක්‍රීඩාව තුළ වෙනස් කිරීමට හැකිය. එයින් දෙපැදි ලකා වනු ඇත්තේ ප්‍රජු නයින් සමඟ දැක්වීම් සහ විරුද්ධවාසිකම්කරුවන්ද වියර්ධනයාට අනුව ඒ මඟ්ඩක්ස් සංගමය හා ව්‍යායාපාරික ත්‍රස්තම්භාවය ගත හැකිය. එක්වෙන් ඒ මඟ්ඩක්ස් සංකීර්ණ අයකැදැද්දකට හමුවුනේ, ප්‍රධාන ආටාද්‍රවානුක වායුපාලික අනික්මිකයනුක්මකුත්, මුදුදිග අංශයේහි සංදර්ශනය ගැනීම වැනි විද්‍යාලයේ හා දිවුරුම් පහසුකම් පත්රය ඇතුළත් වන්නේ අපිවායි.