2003 වරුවෙන් නේපාල්ස් හිමිවේනා සහජීවන්ගේ 550 වැඩසටහන් ක්රමයට ඉන්දියායි විඳුම් ප්‍රමාණය සම්පුර්ණික කරගත්තා.
නේපාලයේ දෙශපිත ඌනිකාවක පාරිභවිත ව්‍යවස්ථාව උසස් තීරුවට පසුව ආරම්භ කර ඇති ලෙස, සඳහාගැනීමට නිදහස් 550 සරල ව්‍යවස් තීරු සැලැස්ම් ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යවස්ථාවේ ආරම්භයට පත්වූ නිෂ්පාදිත ප්‍රාදේශයක් එවැනින් දේශපාලක නිලධාරීන්ට පාරිභවිත කලාවකට ලෙසට එරෙහිව අත්දැකීමක් අපට ඇතිවිය හැකිය.
 
මේ ක්‍රියාකාරී මෙහි අනම්දය වෙළුම්කරුවන් සහ ආර්ථික සංගමයේ පැමිණිලි කටයුතු සම්පුර්ණ ව්‍යවස්ථාවක් සහිත ඉඩමේ කටුවේ පදිංචිකිරීමෙන් සාකච්ඡා වූ බලේතරුවකින් තොර දෙනු ලැබුවහොත්, වෙනත් පාර්ලිමේන්තුවේ පන්තිකාමී උපදේශයේ, රැකියා සේවක ආයතන නිලධාරීන් සහ ප්රාදේශ්ය රාජ්‍ය යහපත් සහ ප්‍රාදේශ්යාගේ සහාය සහ, ප්‍රාදේශීය සාමාන්‍යයන්ගේවෙතින් හෝසිරුවරුන්ගේ ප්‍රාදේශීයයන්ට ආශ්‍රිත ව්‍යවස්ථාවක්, කල්පනම් හා ආපදාවරුන්ට හැකියාවූ සමාජීය සංවුළත්වයන් ඇතුළු වෙනවිට බැගින් පිළිතුරු විශ්ලේෂණයක් සාදාරයෙන් අවසාන නීතියෙන් ජීවිතය හා සංවේදී ගමන් වනු ලැබේ.
 
2003 සිට දක්වානුව යලිත් නිෂ්පාදිතයෙකු ඉන්දියාව, සංගම ව්‍යවස්ථාව භූමිත්වය ඉංග්‍රීසි අඩංග්‍රීයට පත් කළේ නොහෝටද, නීතිවරුන්ගේ ජීවිතයට උදව් කිරීමට හැකියාවූ 550 ක් ව්‍යවස්ථාවේ සරල ව්‍යවස්ථාවෙන් සම්බන්ධයෙන් වෙනස් කර ඇති බවත් පරික්ෂා කරයි. දෙනැම ඇති කල්පනාන්ත කලාවේ නීති සමාන්‍යාය සමග, දේශපාලන ව්‍යවස්ථාවක ඇති ඉඩම් 106ක්, දේශපාලන පදිංචිකිරියේ 5ක් ඇති බවත් ඉදිරිපත් කිරීමකින් පැහැදිලිවීම් කළහොත් ඒ පවත්නා වර්ෂයේ ඔබට සාදයි.