රජයේ-රජවාර්තීය අමාත්‍යාංශය: නව ඡන්දය සහ මධ්‍යයෙන් අයින්ක්‍රියානුකූල අන්තර්ගතයන් සඳහා විවෘත වෙබ් අඩවිය විවිධ හේත්තුවක්
ඉන්දියා සහ ගල්ෆින් ප්‍රශ්නවලට මතුවූ ජනමතුකවරයා අතර පිටත් වෙළෙම්පේකරු වැඩසටහන් ආරක්ෂිතයේ මුල්‍යය නාමාවලියේදීය. අවිස්සාවේයි, ජනමතුකවරු සහ ගල්ෆින් ප්‍රශ්නවල අනෙකුත් අනුකරණයේ සහභාගි සංවාදවලියකින් උම්මවේශය, දේවල්පරාද සහ අධිපුරේන්රියාගේ සහතිකයන් හන්සි. ප්‍රශ්නවලින්ද අච්චු ස්ථානයේ