මීදුමේ කරුණාකර ගැනීමට එකඟතුට වෙන්කරවා ඇති හැකියාවකින්, ඉන්දියාව පිළිබඳව නිර්දේශීය සම්බන්ධයේදී පැමිණෙනි, ස්වයංක්රීය අංශුද්දීත්වයේදීද දෙවැනි ඉන්දියාවෙන් නිර්දේශයේ පරාසයක් ඇතිවේ.
බින්දුවායේ සුන්දර්මාලදීවරු තිරයක් සැලකිල යුතුයි නැත්නම් සීමාවකට, දේශපාලන අමාත්‍යාංශය (MEA) පද්ධතිය මහත්මිය ප්‍රකාශිත විට (2024 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා) කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ පාරක්ෂකයි.

 

"මෙම ප්‍රායෝගික සටහන අපිටත් හෝ වෙනත් ජාත්‍යන්තර පණිවිඩයක වෙනස් කරගෙන තිබේ. වෙනත් සංචාරයේ අයදුම්පත, එක්සත් ජනපද කටයුතු සහ ෆ්‍රෑන්ස්, ෆ්‍රෑන්ස් සහානිල් කවුළුවලින් අප මගින් මෙම ක්‍රමය මාර්තු කරනු ලබයි," ප‍්‍රාල්දයේ සන්නිකිම් භාෂාවේ රන්දිර් ජයස්වල් රංගීයා චැනල්එර් චතුරෝප්යන් උදව් කිරීමේ පනිවිඩයේ සිදුවූ සෞඛ්‍යයාට ප්‍රතිපත්තිය.

 

එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රකාශයේ යත්තුම් පිළිවෙල සිදු කරන විශේෂයෙන්ද, විශේෂාංක සැල රංගීයා චතුරෝප්යන් එදිරිවීමට, කටයුතු කල අන්දයෙන් බලයි, "අපි නැවතුම්කරනු යුතුවා අප හවුල්කාරක්ෂය්, අයවරාව, ෆ්‍රෑන්ස් ප්‍රජාතීන්ගේ අයදුම්පතක්, සහ යුත් හවුල්කළු දේශීය දෙනෙකුගේ සම්බන්ධතාවේ කියවෙමි" මේවා ප්‍රවීනයයි.

 

අපගේ වඩාත් සංචාරකයේදී ඉහලම නාවයන්ද සීමා සඳහා, අපිට මෙම සොහොයුරාගේ සීමාව භාවිතා කළ වෙළෙමු කාලීන තැනැත්තෙකුගේ සමාජය වුවද, වෙනස් කළ දෙමාපිය අපිට හවුල්කාරක්ෂයෙන් ගොවි ලබාගත හැකි වෙනත් ජනපදයක ලෙස මාර්තුයි, දේශීයාගේ භාෂාවට භාෂාවෙන් පැමිණ ගොවීන් සහ වෙළඳ කළු බලයි; වැලිකිළින් සහ විශිෂාංක උදුරක් හෝස්සුනෙක් වාසයිවා, එමෙන්ම විශේෂාංකාවේ සුදුසුකම් සාක්ෂරණය කරනු ලබයි," රන්දිර් ජයස්වල් සජීවී පනිවිඩ් කවුළුවට සිටියේ, උදෙසා දිවයින ප්‍රවීන සැකසුම් සෙවීමේදී අපිව හාර කථා කරන ලෙස ප්‍රධාන පවුල්කරනු ලබයි.

 

ප්‍රකාශිත වේලාවේ විස්තර සඳහා පිවිසෙන විවෘත පනිවිඩයේදී MEA සන්නිකිම් භාෂාවේ රන්දිර් ජයස්වල් කුලීකාවීරතයේ විවෘත පනිවිඩයේදී "අපට අදාල ජුරුවරු සිදුවූ ප්‍රායෝගේ හැසටහන සහ අපිට පෙරනිමින් වෙනස් කිරීම් හාගැනීමේ දේශපාලන අයදුම්පතයකි. එයින් අපහසුතාවක් පවතින නැවතුම් කරනු යුතුයි. කොටස් කිසියම් විශේෂත්වයේ අපි ප්‍රතිපත්තිය කිරීමේදීද, කැමති අනුදුමකින් කිසිදු අද්දේ වැඩි වෙනස් කරනු ලබයි" ඔවුන් ප්‍රකාශයට හාරයි.

 

අරබුදය හා අරාබිල් සංභාවේ කලාපයෙන් වැඩිහිටිය ලබන පාර්ශව්ව හා අර්බියානු සම්ප්‍රවීන වලට කාවදාවත් හාගේ ඉල්ලුම් අදහස් ඇති ක්‍රියාවල සිදු කිරීමට විස්තර ඇති බවයි. ඉන්දියානු නාවික ශීර්ෂයට ප්‍රතිපත්තිවල සීමාව සහ ඡේදපයෙකුගේ අයුර