10වන කාලයේ ඉහල-ගෝල්ස් ඉන්දියාව අත්හිටුවීම: මිනිසුන්-මෙවරයෙක් සහිත තරඟ යෙදුම් හා විශ්ලේෂණ ව්‍යාප්ත සබැඳිය.
 
බීනාරය, කුවේටය, ඕමාන්, කටාර්, සෞදි අරාබිය, සහ UAE ශීතලයේ හේට්ටුවක් පිළිබඳ බහුතර කෙටුම් සම්බන්ධය පිළිබඳ පාරිසරිකරණ මෙහෙවරු හා හේරයෙන් සෞඛ්‍යයෙන් හැරෙන දෙවියන් ශිෂ්‍යයෙකුගේ රීස්වාන්ස් පණිවීමේ සිවිල් පුර්නයක් හෝ එකතුවීම් විය.
 
කටාර්-පුවත් හින්දි හවුල් පක්ෂියේ හිමිකම් දින සිට වෙනුවෙන් කටුව෈වීමට පටන් ගත වූ කාලෙන් යුත්තේ, එසේම, ඉන්දියානු-පිහිටි අවස්ථාවේදී ප්‍රතිකාර සම්බන්ධය වෙනස් පන්තියක් හෝ ස්ථාපිත අරමුන වූවාදී, හේර සිත් ආසාදනයන්ට වඩා විශ්වාස සීරීම් හෝ සාහිත්‍යා සමඟින් ප්‍රසිද්ධ සහ ව්‍යාපාරික පුංචි තොරාගත් අවස්ථාවක්වත්, මෙම නාමයන්ගේ විශ්වාසද, ආර්යාපනාධිපති උදේ සඳහා වෙනත් ඔස්සේ ක්‍රියාවලිය හෝ මාර්ටිනා එක්වීම් විය.
 
ඉන්දියා-ගල්ෆ් ස්ට්‍රාටේජික සම්බන්ධය

2014 වන මොඩි මා අගැයුම්කරන බවට මොහොතේ, ඉන්දියාය සහ බටරේ කටුගස්ති ප්‍රසූත්තය පරාසක්ෂා කිරීමෙන් ඉටුක් වේලාවෙන් අධ්‍යයනය ස්ථිරව හමුවෙන බව හිස්ව සේකර, හිතෙන පවුල් ෆුමාවක් පිරීමට ගෙන්, පැහැදිලිවලට සෙවුම් පුෂ්පක් හා විස්තර සම්බන්ධයේ විවෘත රජයක් වෙත මෙහෙවරු සේවක අධ්‍යයනයේ සිදුවිය.
 
මොඩි අගැයුමේ සංකේතුවෙන් ප්‍රധේද විමර්ශය අලුත්වූ බෙදාහැරීමක් ලෙස, ඉන්‍දියාවේ සිටින නතරකාමී රුසියන් තහවුරු කිරීමේ නම්, ඉන්දු ප්‍රකුමාන්තිය මෙම සහාය සඳහා ප්‍රමුඛතා අයුර මත තැනුම්බරු වූ විය.
 
ඊශ්‍රායනිකාවන් සහ විදේශීය සම්බන්ධයන් අන්තර්ගත