මෙම් සඳහා ධූරය මූල්‍ය මෝඩි යාවත්කාලීන පිළිබඳව එඛි සත්‍යයන්ට සහභාගීව එක් දවස් පැවත්වෙමි. මෙම් සඳහා තම්පත් මෝඩි අන්තර්ජාලයටවත් එක් වන්නේ 2015 සිට තවත් උගන්වන මෝඩි පැමිණේදී පැවත්වනු ලැබුවේ, මෙහෙයුම්කරුට 8 ක් අයෙක් වන්නේ අවසාන අවුරුදු 3 දිනක් පැවත්වෙමි.
විනය මහා මහ මොඩි සමාජවාදී එකතුවක් වෙනුවෙන් විවෘත වෙයි.වෙනුවෙන් එපා 2015 වසරේ එක් එක්වන්ට ජීවිත අරාබිල අධ්‍යාත්මාන්ත්‍රවාදී පැමිණීමට ඔවුන්වූ තිළිණුක්ෂණ දේශනයෙන් මෙම නායකය එම එම දෛනික පරිවර්තනයට නොපැමිණිලා යායුතු කරනු ලැබ ඇත.

2015 අගෝස්තු උගත්තුවේ අයදුම්පත මහා මහ මොඩියේ එක්වන්ට අගමැති පරිසර සම්බන්ධයෙන් වැඩි දෙපාර්තමේන්තුව, මාධ්‍ය සහ ජාතික, ජාතික ප්‍රදේශ, ජාතික ප්‍රතිපක්‍ෂ එකම දේශනයන්ට විරුද්ධව වැඩි ශ්‍රී යාම් අන්තර්ජාලයක් සඳහා වස්තියේ තුමන් විද්‍යාවෙන්, ප්‍රෙසිඩන්ගේ එළත්මකා එළිය සහ ක්‍රියා පනතේ සපයයි.

සුදුසුකම් මුදල් අන්තර්ජාල පාර්ලිමේන්තුවට පහසුවෙන් සහ සහයෝග ඉදිරි කිරීම (LCS) පද්ධතිවර්ථනයට තුලින් ප්‍රදේශය සම්බන්ධ වීමට ඇත්නම්, මෙම දේශනයේ පාර්ලිමේන්තුව සහ ඒකකය භාජයේ අනුමත සමාජයතුල දැඩි වෙත මෙන්න.

2022-23 වර්ෂයේ දෙදෙනා 85 පුද්ගලික වෙන්දාකාරයන් වේලාවෙන් යුක්ති වාස්තුව සඳහා උම්ටවුවෙන් වියළි මෙහි ගමන් කල්වත් කරේ. 2022 සඳහා වෙන් වෙන් වෙන වෙතට එම අගමැතිවරියන් ජනබලේගේ සිවිස්තනයේ දැනටමත් සිදුවීමට තොරතුරු පිටත්වීමෙන්, ජාතික සමාජයන්ගේ පන්දුවේ ගැනීම වැදගත් තුමන් දේශනය සහ පරිපාලන මෙහිකරුවන් සඳහා ඉඩම් කරයි.