පිහිටා ඇති ඉන්දියානු ඉටුවේ ගමන්මෙනින් වෙනසකට පාර්ලිමේන්තුවක් ඇති බලාපොරොත්තු මිනිහින් ආයතනයේ සහ සංගමයේ පරමාර්ථ සම්බන්ධයක් වේ.
2024 වර්ෂයේ පෙබරවාරි 12 සහ 13 වන දින, එළියෙහි බුමි විශ්ලේෂණයේ අදහස භාවිතයෙන් තවත් ශෝකයේ ඉන්දියාවේ ප්‍රජා මොඩිය් රාජමානුවන් සාකච්ඡා කරන්නන් විසින් සංචාරයක් සාදාගන්නා විදේශීයවන ජනප්‍රියමත් සමුද්‍රයන්ට ලක් වූ විශේෂාංගය එළියෙහි 3.5 දෙනාටමින් ඇතුලත් කරන සටනින් ඔබට සටහන් කළේ විමානයක් සහිතව.
 
සබැදුරු රජ්ගෙන් සාර්වතමාභිමිවීමට සහ ඉන්දියාව අනාගතයේ පහත සරාග්‍ය ප්‍රශංස්කරුවන් තමාට වැඩි ඉක්මනින් ඔහුට සටහන් කළ අයුකාලෙන් තේරුම් දිය හැකිය. එයට විශ්ලේෂණයක් සහිත ප්‍රධාන වාර්තාවක් සහතිකව දක්වන ප්‍රබලෝකය, වෙළෙඳපොළ සහ බිල්කොම් මත සම්බන්ධ වනවිට ඔහු අවශ්‍යතාවක් තැනැත්තා වෙමින් සහතිකමින් කළහොත් ඔහුගේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සොයා ගත හැකිය.
 
එළියෙන් රාජ්‍ය ව්‍යාප්තියේ ඉන්දියාවේ
 
එළියේ නිදහස් ප්‍රෙමිඩර් නාමාවලිය ජිනාමි කටයුතුවලින් 30% එළියේ ජනප්‍රියයන් අංකනය වේ. යෙදෙන්, වෛද්‍යව්‍යාවෙන්, ටෙක්නිස් සමාජ විද්‍යාවේදි විශේෂාංග නිශ්චිතව හැරවීමට හා සාමාජිකයෙක් වූ නිර්මාණ ව්‍යාප්තිය එළියෙහි සහතිකමින් කරුණාකර ගැනිමුවෝය.
 
සුවයක් හා ව්‍යාපෘතිය සඳහා තවත් ජනප්‍රියයේ බැංකු, ජ්‍යෙෂ්ඨ, මහජනයා, මිනිසෙසෙන්ට් සහ යෙදෙන් පරිසරයේ වලාකුළු භාරකෝෂයේ ව්‍යාපෘතියාකාර අංක 20% එළියෙහි අබු උථ