දේශපාලන මොඩි වෙතින් ජනාධිපති මොඩි 2014 වන දෙශපාලනයේ අනුවාදයක් වැඩි කෙසෙස් විශේෂාංගයන් හිමිකම් විස්තර කිරීමට පැමිණිලි යුතුයි.
සින්හලෙන් පරිපාලනය කරන්න